Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Ändrade regler i utlänningslagen

Publicerad

I dag har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om ändrade regler i utlänningslagen. Ändringarna föreslås för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Förslagen i lagråds­remissen bygger på Migrations­kommitténs betän­kande. Regeringen föreslår bland annat att uppe­hålls­tillstånd som huvud­regel ska vara tids­begrän­sade samt att perma­nent uppe­hålls­tillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att man har haft tids­begrän­sat uppe­hålls­tillstånd i tre år och endast om vissa sär­skilda krav är upp­fyllda, inklu­sive ett krav på för­sörj­ning. Ett för­sörjnings­krav vid anhörig­invandring införs också.

Lagrådsremiss: Ändrade regler i utlänningslagen

Regeringen går också vidare med komplet­terande förslag som har remit­terats separat. I lag­råds­remissen gör regeringen bedöm­ningen att barn i och med åter­gången till utlän­nings­lagen fort­satt bör kunna beviljas uppe­hålls­tillstånd enligt bestäm­melsen om särskilt ömmande omstän­dig­heter. Det föreslås också en möjlighet till uppe­hålls­tillstånd av humani­tära skäl för vuxna. Den inne­bär att en vuxen person som vistas i Sverige med uppe­hålls­tillstånd och har fått en särskild anknyt­ning till Sverige ska kunna beviljas uppe­hålls­tillstånd om omstän­dig­heterna är särskilt ömmande.

– Vi ska inte tillbaka till 2015 års migra­tions­lag­stiftning. Här säker­ställer vi ett regel­verk som är lång­siktigt håll­bart, sam­tidigt som vi i linje med många av remissyn­punkterna ser till att ordningen med tids­begrän­sade uppe­hålls­tillstånd som huvud­regel inte får orim­liga effekter, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

– Migrations­lag­stift­ningen ska vara human, rätts­säker och effektiv. Vi lägger därför fram förslaget om en humanitär skydds­grund som till exempel gör det möjligt för utsatta unga med särskild anknyt­ning till Sverige att få stanna, säger jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stads­utveck­ling och arbetet mot segre­gation och diskrimi­nering Märta Stenevi.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.