Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringsuppdrag att stärka stödet till barn som anhöriga

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att stärka och utveckla stödet till barn i familjer med skadligt bruk, missbruk eller beroende, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning, där samtidigt våld förekommer eller där en förälder eller vårdnadshavare lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider. I uppdraget ingår även att stärka stödet till barn vars förälder eller vårdnadshavare är frihetsberövad.

Barn som växer upp under sådana förhållanden kan uppleva oro, orimligt ansvarstagande och svåra förändringar och upplevelser i vardagen, vilket kan leda till skolsvårig­heter, egen ohälsa och andra negativa konsekvenser på sikt.

- Att dessa barn får rätt stöd är av central betydelse för deras hälsa och fortsatta utveckling. Rätt stöd kan vara att de får anpassad information eller att föräldrar och familj får stöd att klara vardagen, men också mer riktade insatser och behandling för barn eller familj, säger socialminister Lena Hallengren.

Arbetet ska bland annat bidra till fortsatt kunskapsutveckling inom området. Det ska också stärka förutsät­tningarna för att de som i sitt arbete möter föräldrar med egna svårigheter, också uppmärksammar barnens situation. Andra viktiga delar är stöd­strukturer för barn i akuta situationer och stärkt kompetens för dem som arbetar med barn som föds med skador till följd av exponering av alkohol under foster­stadiet.

Socialstyrelsen får 7 000 000 kronor för uppdraget under 2021. Av dessa medel för Socialstyrelsen fördela högst 1 500 000 kronor till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA).

Socialstyrelsen ska inkomma med årliga delredovisningar samt slutredo­visa till Socialdepartementet senast den 1 sep­tem­ber 2025.

Uppdraget är en del av regeringens strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (prop. 2020/21:132), den s.k. ANDTS-strategin – där särskilt fokus ligger just på barn och unga.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter