Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till E-hälsomyndigheten om sammanhållen journalföring

Publicerad

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå hur möjligheterna till sammanhållen journalföring kan öka och användas av alla vårdgivare i hela landet. Sammanhållen journalföring är idag möjlig enligt lag, men används ändå inte i alla kommuner och regioner. Det är något som bland annat Coronakommissionen har kritiserat.

Med sammanhållen journalföring kan vårddokumentation delas mellan olika vårdgivare vilket leder till ökad patientsäkerhet och bättre samordning av vårdinsatser. Patienten behöver inte heller upprepa sin vårdhistoria vid kontakt med en ny vårdgivare.

Sammanhållen journalföring är i dag möjligt inom hälso- och sjukvården genom bestämmelser i patientdatalagen, men denna möjlighet används inte i alla kommuner och regioner.

E-hälsomyndigheten ska i sin analys överväga både befintliga och alternativa tekniska lösningar för en sammanhållen journalföring. I uppdraget ingår att redogöra för hur förslagen kan utformas och vidareutvecklas.

Myndigheten ska även redogöra för vilken eller vilka aktörer som bör vara ansvariga för utveckling, förvaltning och implementering samt uppskatta kostnaderna för de förslag som myndigheten lämnar.

E-hälsomyndigheten ska inom ramen för uppdraget samverka med Socialstyrelsen samt föra dialog med Myndigheten för digital förvaltning, Sveriges Kommuner och Regioner, företrädare för kommuner och regioner, Inera AB, företrädare för fristående vårdgivare samt andra för uppdraget relevanta aktörer.

E-hälsomyndigheten får 2,5 miljoner kronor för uppdraget. En delredovisning som beskriver preliminära förslag och uppskattade kostnader ska lämnas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2021. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 15 februari 2022. 

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter