Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ger medlare i uppdrag att tillfälligt försöka lösa konflikten om renbete i Härjedalen

Publicerad

Regeringen har tagit initiativ till förhandlingar om tillfälliga arrendeavtal mellan samebyn Ruvhten Sijte i Härjedalen och privata markägare för att kompensera samebyn för bristande tillgång till betesmarker. De arrendeavtal som slöts har sagts upp av markägarna och det råder tvist mellan parterna om bland annat betalning av arrendeavgifter. En medlare ska nu tillsättas för att försöka lösa situationen tillfälligt under pågående domstolsprocesser.

Samebyn Ruvhten Sijte har tidigare haft avtal med ett antal privata markägare i västra Härjedalen om arrenden för åretruntmarksbete för sina renar. Avtalen har finansierats av staten och Samefonden. Finansieringen upphörde år 2014 och sedan dess har markägarna inte fått betalt.

Markägarna har stämt samebyn och begärt att det ska fastställas att avtalen är uppsagda och att samebyn är betalningsskyldig för obetalda arrendeavgifter. Samebyn motsätter sig detta och menar att staten är betalningsskyldig, och har å sin sida stämt staten och begärt skadestånd.

Det råder oenighet mellan parterna och samebyn har akut brist på betesmark. Regeringen har därför beslutat att en medlare ska få i uppdrag att söka medla fram tillfälliga arrendeavtal mellan samebyn och de privata markägarna under tiden som domstolsprocesserna pågår. Staten kommer att finansiera dessa avtal fram till att processerna har avslutats. I dessa avtal ska det klart framgå att dessa inte ska föregripa domstolsprövningarna, utan gälla tillfälligt i avvaktan på lagakraftvunna avgöranden. Syftet är inte att ta ställning i processerna, utan att hjälpa parterna under tiden som osäkerhet råder om villkor och finansiering för renbetesarrendena.

Före detta justitierådet i Högsta domstolen, Severin Blomstrand, kommer att vara medlare.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.