Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Beslut om utökad mellanlagring av använt kärnbränsle

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att tillåta en utökning av mellanlagret för använt kärnbränsle i väntan på att ett slutförvar kan byggas och tas i drift. Ett delbeslut om mellanlagret är nödvändigt för att trygga energiförsörjningen kommande år.

Regeringen prioriterar och arbetar så skyndsamt som möjligt med att förbereda beslutet om själva slutförvars­anläggningen. Regeringens bedömning är att det handlar om månader innan beslut kan fattas om slutförvar. Den fortsatta tillståndsprocessen som följer efter ett regerings­beslut kommer dock ta ytterligare tid i anspråk. Om det inte finns ett lagakraftvunnet tillstånd för utökad mellanlagring före slutet av 2023 riskerar Sveriges elproduktion att påverkas negativt. Därför är det nödvändigt att ta ett delbeslut om mellanlagret.

− Genom beslutet om utökad lagringskapacitet tar vi ansvar för Sveriges energiförsörjning. Utan detta beslut hade vi riskerat allvarliga konsekvenser för samhället om viktig elproduktion abrupt hade upphört, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Regeringen prövar frågan om hur slutförvaring av använt kärnbränsle och annat avfall från kärnkraften ska ske. Avfallet är mycket farligt och måste hållas åtskilt från människor och miljön i upp till 100 000 år. Som en del av processen med slutförvaret behöver kapaciteten öka i mellanlagret Clab i Oskarshamn.

− Oskarshamns och Östhammars kommuner tar ett stort ansvar och har arbetat intensivt med frågan om slutförvaring. Regeringen har förståelse för deras inställning och jag vill betona att ett delbeslut i frågan om utökad mellanlagring inte innebär att beredningen av övriga delar av slutförvarsfrågan upphör, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Närmast kommer regeringen skicka en remiss till Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet i frågan om bedömning av ny forskning kring kopparkapselns skyddsförmåga i relation till dels kopparkorrosion och dels den planerade kapselinsatsen av gjutjärn. I remissbehandlingen önskar regeringen få svar på om remissinstanserna anser att artikeln om kopparkorrosion och den forskning som artikeln hänvisar till innehåller information som är ny och som kan vara av betydelse för regeringens beslut i ärendena.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Clab - centralt mellanlager för använt kärnbränsle

I Centralt mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, lagras använt kärnbränsle i vattenbassänger i väntan på slutförvar. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har tillstånd att lagra 8 000 ton använt kärnbränsle i Clab. I ansökningarna om ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall ingår tillstånd att utöka lagringskapaciteten till 11 000 ton använt kärnbränsle. Ansökan avser en kapacitetsutökning genom att lagra bränslet tätare bassängerna, det vill säga inte genom nybyggnation eller utbyggnad av den befintlig anläggningen.

SKB har meddelat att den maximalt tillåtna mängden om 8 000 ton lagrat bränsle i Clab kommer att nås vid årsskiftet 2023–2024.

Regeringens prövning av slutförvaret

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om tillstånd till ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall i Oskarshamns och Östhammars kommuner. Ansökan består av två anläggningar: Ett underjordiskt slutförvar i Östhammar och en anläggning för inkapsling av kärnavfallet i Oskarshamn. Inkapslingsdelen ska byggas ovanpå den befintliga anläggningen för mellanlagring (Clab) i Oskarshamn. Slutförvaret planeras i berggrunden vid Forsmark i Östhammars kommun.

Slutförvaret för använt kärnbränsle ska prövas och godkännas enligt både miljöbalken och kärntekniklagen. Ansökan har granskats av mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten men ligger nu på regeringens bord. Det samlade ärendet är ett av de mest omfattande och komplexa miljöärendena någonsin.

Det är regeringen som beslutar om tillstånd enligt kärntekniklagen och ett sådant tillstånd kan förenas med villkor. Enligt miljöbalken ska regeringen pröva om verksamheten kan tillåtas. Om regeringen fattar ett beslut om tillåtlighet i hela eller delar av ärendet kommer de delarna överlämnas till mark- och miljödomstolen som fortsätter handläggningen för att kunna fatta beslut om ett tillstånd. Ett sådant tillstånd kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen och sedan till Högsta domstolen (där det dock krävs prövningstillstånd). Regeringens beslut om tillåtlighet kan komma att rättsprövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur lång tid det tar efter ett regeringsbeslut innan det finns ett lagakraftvunnet tillstånd beror bland annat på ett ärendes komplexitet, om det behöver kompletteras i någon del samt om och i vilka delar det överklagas.