Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regionala skillnader i vård och omsorg av patienter med postcovid ska kartläggas

Publicerad

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av patienter med kvarstående eller sena symptom till följd av genomgången covid-19-infektion, så kallad postcovid. Centralt är hur patienters olika behov tillvaratas med utgångspunkten att vården ska vara jämlik i hela Sverige.

I uppdraget ingår att myndigheten ska redovisa hur vård och omsorg erbjuds barn med postcovid och om det sker på ett jämlikt sätt utifrån olika gruppers behov. Myndigheten ska i den mån det är möjligt även beakta anhörigperspektivet.

Myndigheten ska redogöra för kvaliteten i den vård och omsorg som erbjuds. Eventuella regionala skillnader ska beaktas.

I uppdraget ingår också att kartlägga hur regionerna har implementerat kunskapsstöd som har utvecklats inom andra uppdrag och pågående arbeten av relevans.

Genomförandet av uppdraget ska ske i samverkan med Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer. Synpunkter ska inhämtas från huvudmän inom hälso- och sjukvården och andra aktörer som myndigheten bedömer som relevanta.

Myndigheten får använda 1 miljon kronor under 2021 för att genomföra uppdraget. Regeringen avser även avsätta medel för 2022. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 3 oktober 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström