Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ett nytt hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden

Publicerad

Sjätte AP-fonden ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Det föreslås i en promemoria som Finansdepartementet har skickat ut på remiss i dag. Syftet med förslaget är att förstärka och förtydliga regelverket kring Sjätte AP-fondens hållbarhetsarbete.

Det övergripande målet för Sjätte AP-fonden är att skapa långsiktigt hög avkastning med tillfredsställande riskspridning genom investeringar på riskkapitalmarknaden. I promemorian föreslås att det ska införas ytterligare ett mål som innebär att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Det betyder att Sjätte AP-fonden ska integrera miljöaspekter, sociala aspekter och bolags­styrningsaspekter (ESG-frågor) i förvaltningen av fondmedlen.

- Vi befinner oss i en akut klimat- och miljökris. Pengar är makt, och hur vi förvaltar våra pensionspengar spelar roll. Med ett hållbarhetskrav också för Sjätte AP-fonden tar regeringen ännu ett steg i en riktning där finansmarknaderna bidrar till den gröna omställningen och till social hållbarhet som mänskliga rättigheter, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Det nya målet motsvarar det mål om föredömlig förvaltning som gäller för Första–Fjärde AP-fonderna sedan den 1 januari 2019.

I promemorian föreslås också att AP-fonderna ska samverka när det gäller redovisningen av hur målen om föredömlig förvaltning har uppnåtts.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 12 januari 2022. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jerker Hellström Thorsell
Politiskt sakkunnig hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 85 03
e-post till Jerker Hellström Thorsell, via registrator
Jonas Sunding
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 57 62
e-post till Jonas Sunding, via registrator