Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny utredning för att motverka att bolag används som brottsverktyg

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att motverka att aktie­bolag och andra före­tag används för att begå brott och oegentlig­heter.

På senare tid har före­komsten av brott inom och mot företag i allt högre grad blivit ett all­varligt problem. Det medför att många seriösa före­­tagare tvingas verka på en marknad där konkur­rensen sned­­vrids. Dessutom går sam­hället miste om skatte­intäkter.

Dir. 2021:115 Bolaget som brottsverktyg

– Brottslighet med kopp­ling till företag medför nega­tiva effekter både för närings­livet och för övriga sam­hället. Det kan handla om att krimi­nella grupper använder sig av falska identi­teter eller bulvaner för att tvätta pengar genom bolag. Regeringen till­sätter nu en utredning för att mot­verka att före­tag används i brottsligt syfte, och därmed verka för att före­tag drivs på lika villkor, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

I uppdraget ingår bland annat att

  • redovisa de för- och nack­delar som finns med nuvarande undantag från revisions­plikten för små aktie­bolag respek­tive en åter­införd revisions­plikt för sådana bolag, samt föreslå de författ­nings­ändringar som skulle krävas vid ett eventuellt åter­införande,
  • utreda om Bolags­verkets kontrol­lerande roll kan stärkas i ett brotts­före­byggande syfte,
  • överväga hur en skyldighet att ge in digitala års­redo­visningar bör utformas och om tids­fristen för att ge in års­redovis­ningar bör kortas, och
  • bedöma om bolags­kap­ningar bör krimi­naliseras.

Johan Danelius, justitieråd i Högsta dom­stolen, har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska, i den del som avser årsredo­visningar i elektro­niskt format, redo­visas senast den 22 december 2022. Övriga delar ska redo­visas senast den 22 juni 2023.

Presskontakt

Per Strängberg
Tf. pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg