Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna och ökade möjligheter för akademiker att läsa in en lärarexamen

Publicerad

Regeringens arbete för att höja kvaliteten i lärarutbildningarna och skapa attraktiva utbildningsvägar för akademiker som vill bli lärare fortsätter. Genom en samlad styrning, krav på övningsskolor och en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning ska kvaliteten i lärarutbildningen stärkas och fler lärare utbildas.

– Om svenska elevers kunskapsresultat ska fortsätta uppåt måste alla elever få undervisning av hög kvalitet. Då krävs fler utbildade lärare i klassrummen. De senaste åren har regeringen gjort stora satsningar på fler lärare och ett mer attraktivt läraryrke, och nu utbildas fler lärare, fler nyutbildade lärare stannar kvar i yrket, läraryrkets attraktivitet ökar och den prognostiserade lärarbristen går ner. Men mer behöver göras, säger utbildningsminister Anna Ekström.

För att skärpa kraven på lärar- och förskollärarutbildningarna och få en tydlig och samlad styrning har regeringen beslutat att kraven på de olika lärarutbildningarna ska samlas i en ny förordning. Kopplingen mellan teori och praktik stärks och fokus på metodiken ökas genom att kognitionsvetenskap ska ingå i alla lärarutbildningar. Alla lärosäten ska också ha övningsskolor eller övningsförskolor och verksamheten vid dessa ska vidareutvecklas så att studenterna får ta del av praktiknära forskning.

För att underlätta lärarutbildning i hela landet ska studenter som läser på distans kunna göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) så nära sin bostadsort som möjligt. Lärosätena ska också utbilda handledare ute på skolorna och förskolorna och sträva efter att inkludera särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare i de högskoleförlagda delarna av utbildningen.

Som en del av arbetet med att motverka lärarbristen inför regeringen en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en grundlärar- eller ämneslärarexamen. Den ettåriga utbildningen gör det enklare för personer med en akademisk examen att ställa om till läraryrket. Utbildningen ska omfatta ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning. På så sätt kan vi få fler utbildade lärare i den svenska skolan.

– Försöksverksamheten vänder sig till ämneskunniga och välutbildade personer som redan har en akademisk examen. Inom ett par år kommer till exempel jurister och civilingenjörer som har skolat om sig att kunna vara ute och arbeta som behöriga och legitimerade lärare. Det behövs i våra svenska klassrum, säger Anna Ekström.

Fortsatta satsningar görs också för att lärosätena i högre grad ska kunna validera tidigare utbildnings- och yrkeserfarenheter för att på så sätt göra det möjligt för fler att bli behöriga att läsa en KPU.

En annan förändring är att ämnena svenska som andraspråk eller modersmål ska kunna ingå i en grundlärarexamen i syfte att få fler behöriga lärare i dessa ämnen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Amalia Rud Pedersen
Tf. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00