Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

Publicerad

I en lag­råds­remiss föreslår regeringen att skyddet mot hem­frids­brott och olaga intrång ska moderni­seras och stärkas. Förslagen innebär bland annat att straff­skalorna för brotten skärps och att det klar­görs att tillämp­nings­området för olaga intrång även omfattar gårds­planer.

Bestämmelserna om hem­frids­brott och olaga intrång har inte ändrats sedan brotts­balken infördes 1965. Föränd­ringar har sedan dess skett i samhället som lett till att lag­stiftaren ser all­varligare på integritets­kränkande brotts­lighet mot enskilda. Att stärka skyddet mot hem­frids­brott och olaga intrång är ett led i regeringens arbete mot våld i nära rela­tioner. Brotten före­kommer också inom ramen för den brotts­liga djur­rätts­aktivismen och i det samman­hanget har frågor väckts bland annat om straff­skyddets omfatt­ning.

Lagrådsremiss: Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

– Människors skydd av hem och inte­gritet måste värnas. Förslagen är en viktig del i regeringens arbete för att öka trygg­heten hos de utsatta i samhället, inte minst för de som utsätts för våld, hot och trakas­serier i nära relationer, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

– Även om de brotts­aktiva djur­rätts­aktivisterna är få till antalet orsakar de stor skada och oro för enskilda. De som begår brott av det här slaget även­tyrar dess­utom det viktiga arbete för ett stärkt djur­skydd som seriösa organisa­tioner och djur­hållare utför, säger lands­bygds­minister Anna-Caren Sätherberg.

I lagråds­remissen föreslås att straff­bestäm­melserna moderni­seras språk­ligt och att det klar­görs att tillämp­nings­området för olaga intrång även omfattar gårds­planer. Regeringen före­slår också att maximi­straffet för brott av normal­graden skärps från böter till fängelse i högst ett år. Vidare föreslås sär­skilda brotts­beteck­ningar för grovt hem­frids­brott och grovt olaga intrång och att straff­skalan för dessa brott ändras från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst tre år. För att ge ledning för när ett brott ska anses vara grovt föreslås att det i lagen införs omstän­dig­heter som sär­skilt ska beaktas vid bedöm­ningen. Det kan exempel­vis handla om inbrott eller om gärningar som har inne­fattat våld, hot eller skade­görelse. I lagråds­remissen före­slås också att försök, förbere­delse och stämp­ling till grovt hem­frids­brott och grovt olaga intrång straff­beläggs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney