Pressmeddelande från Miljödepartementet

Annika Strandhäll tar emot delredovisning från nationella samordnaren för Agenda 2030

Publicerad

Stärk styrningen av Agenda 2030-arbetet och säkra långsiktig finansiering av data för hållbar utveckling. Det är några av förslagen som den nationella samordnaren för Agenda 2030 nu lämnar till regeringen.

Sverige ligger långt fram i omställningen till ett hållbart samhälle. Men takten i arbetet behöver öka. Det konstaterar den nationella samordnaren för Agenda 2030, Gabriel Wikström, i den delredovisning som idag överlämnas till regeringen.

– Jag vill tacka den nationella samordnaren för det stora arbete som läggs på att öka omställningstakten i Sverige. Vi ska vara världsledande i genomförandet av Agenda 2030, och regeringen kommer nu noggrant att analysera samordnarens förslag, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Delredovisningen innehåller flera förslag och rekommendationer inom tre övergripande områden: tydligare styrning av det nationella arbetet, en anpassning av de ekonomiska ramverken samt säkrad långsiktig finansiering av data för hållbar utveckling.

Uppdraget som nationell samordnare för Agenda 2030 ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2024.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Nationell samordnare för Agenda 2030

I februari 2020 utsåg regeringen Gabriel Wikström till nationell samordnare för Agenda 2030. Samordnaren har enligt kommittédirektivet i uppdrag att stärka, främja och fördjupa olika samhällsaktörers arbete med Agenda 2030. Ett särskilt fokus ligger på barn och ungas perspektiv och delaktighet samt på dem som befinner sig i en särskilt utsatt situation. Samordnarens arbete ska bedrivas med fokus på den lokala och regionala nivån.

Agenda 2030

Hösten 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer ska arbeta för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 2030. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål. Varje lands regering ansvarar för att genomföra och följa upp Agenda 2030 på global, regional och nationell nivå.