Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Bättre informationsutbyte om brottmålsdomar inom EU

Publicerad

Regeringen vill se bättre informations­utbyte om brott­måls­domar inom EU, det framgår av förslagen i en proposi­tion som beslutas i dag.

I EU inrättas ett centrali­serat system som gör det möjligt att på ett snabbt och tillförlitligt sätt få reda på om andra EU-länder har uppgifter om fällande domar mot tredje­lands­medborgare, alltså personer som är med­borgare i ett land utanför EU. Systemet, Ecris-TCN, regleras genom en EU-förordning och de lagändringar som föreslås i lagråds­remissen anpassar svensk rätt till denna.

Prop. 2021/22:172 Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

Det centrala systemet kommer att innehålla identitets­uppgifter, till exempel finger­avtryck och ansikts­bilder, för dömda personer som är tredje­lands­medborgare. I proposi­tionen föreslås också att finger­avtryck ska tas av alla som döms till fängelse i minst sex månader, om finger­avtrycken inte redan finns i finger­avtrycks­registret.

– För att effektivt bekämpa och lagföra brott är det viktigt för svenska myndig­heter att utbyta informa­tion om brott­måls­domar inom EU. Det gäller inte minst vid gräns­över­skridande brottslighet. Genom att finger­avtryck tas av alla som döms till fängelse för mer allvarlig brotts­lighet får Polis­myndig­heten också ett stärkt verktyg, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Vissa av lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 28 juni 2022. Övriga ändringar föreslås träda i kraft på den dag som regeringen bestäm­mer, vilket kommer bli när Ecris-TCN tas i drift.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Pressträff om fler åtgärder för ett tryggare Sverige