Pressmeddelande från Socialdepartementet

Europeisk barngaranti ska implementeras i Sverige

Publicerad

Regeringen har beslutat om en nationell handlingsplan för att implementera Europeiska rådets rekommendationer om en europeisk barngaranti. Målet med barngarantin är att förebygga och bekämpa social utsatthet genom att garantera att barn har tillgång till en uppsättning grundläggande samhällstjänster.

– Detta är en ambitiös handlingsplan som bevakar barns möjligheter och rättigheter. Även om Sverige i hög utsträckning uppfyller de krav som ställs i barngarantin, ska inget barn behöva hamna i social utsatthet. Barns faktiska tillgång till boende, likvärdig skolgång och sjukvård ska inte avgöras av bostadsort, hemförhållanden eller vilka behov de har, säger socialminister Lena Hallengren.

I Barngarantin uppmanas medlemsstaterna att skapa en integrerad och stödjande politisk ram omkring arbetet. De grundläggande samhällstjänster som behövande barn ska garanteras är faktisk och kostnadsfri tillgång till förskola och barnomsorg, utbildning och skolbaserade aktiviteter, minst ett mål hälsosam mat per skoldag, hälso- och sjukvård, hälsosam kost och adekvata bostäder.

Även om de flesta barn i EU inklusive Sverige har tillgång till dessa tjänster i teorin är den faktiska tillgången avgörande för att säkerställa lika möjligheter för alla barn. Det finns dock barn i Sverige som inte får eller riskerar att inte få tillgång till samhällstjänsterna. Det kan handla om barn i ekonomiskt utsatta familjer, barn som lever i osäkra boendeförhållanden, barn i socioekonomiskt utsatta familjer, barn med funktionsnedsättning och barn som är placerade utanför det egna hemmet. 

I handlingsplanen finns en kartläggning av den faktiska tillgången till de grundläggande samhällstjänsterna i Sverige, vilken reglering som gäller och vilka åtgärder som pågår för att uppnå målen. Det kan till exempel handla om att återengagera barn som riskerar att avbryta eller redan har avbrutit sin utbildning. På de flesta områden som nämns i Barngarantin pågår redan arbete med att uppfylla rekommendationerna.

En väsentlig del i arbetet med Barngarantin är uppföljning av den nationella handlingsplanens målformuleringar och pågående åtgärder utifrån kartläggningen som genomförts.

Den europeiska barngarantin

Kommissionen presenterade den 24 mars 2021 förslag till rekommendation om en europeisk barngaranti. Rådet antog den 15 juni 2021 förslaget. Barngarantin ska bidra till att främja lika möjligheter för behövande barn och bekämpa barnfattigdom.
Medlemsstaterna ska ta fram en nationell handlingsplan för genomförandet av rekommendationen om en Barngaranti som ska gälla under en tioårsperiod. Därefter ska medlemsstaterna rapportera om framstegen till kommissionen vartannat år. Regeringen ansvarar för en återkommande uppföljning av handlingsplanen. Det framgår av rekommendationen att hänsyn ska tas till medlemsländernas nationella, regionala och lokala förhållanden.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot