Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lena Hallengren tar emot betänkande från 2020 års tolktjänstutredning

Publicerad

I dag, tisdag 15 mars, lämnar 2020 års tolktjänstutredning sitt betänkande Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11) till socialminister Lena Hallengren. Utredningen presenterar förslag på åtgärder som syftar till att ge stabila utvecklingsmöjligheter för en tolktjänst som stöder möjligheten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet att delta i samhället på lika villkor.

Teckenspråksöversättning

Teckenspråksöversättning av det kapitel i 2020 års tolktjänstutredning (SOU 2022:11) som presenterar utredningens handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten.

Utredningen har haft i uppdrag att utifrån en fördjupad analys av tidigare lagda förslag om tolktjänsten och en dialog med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för den långsiktiga utvecklingen av tolktjänsten.

Handlingsplanen innehåller två delar. Den ena handlar om åtgärder för att skapa ett mer samordnat, ändamålsenligt och därmed effektivt tolktjänstsystem. Utredningen lämnar förslag om bland annat ett nytt bidrag för tolkstöd i arbetslivet och om att regionens ansvar förtydligas och förstärks genom en ny lag om tolktjänst.

Den andra handlar om att stödja en fortsatt utveckling av tolktjänsten. Utredningen föreslår bland annat förstärkt utbud av distanstolkning, åtgärder för att stärka tolkprofessionen och förslag om en nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor.

Nu kommer regeringen att analysera och bereda utredningens förslag.

Bakgrund

Tolktjänsten är en samhällsservice för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet och handlar både om språkliga och medborgerliga rättigheter. De utredningar som genomförts av tjänsten de senaste åren visar att behoven inte är tillgodosedda. Det råder ovisshet om ansvarsförhållanden och oklarheter om vilka kostnader det statliga bidraget för tolktjänst till regionerna är avsett att täcka. En svårighet som har uppmärksammats är möjligheterna att tillgodose de behov som finns i arbetslivet.

Med bakgrund av det gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten i juli 2020. Syftet var att identifiera och analysera vilka framgångsfaktorer, problem och hinder som finns för att tolktjänsten ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Vidare skulle utredaren analysera hur ett genomförande av lämpliga förslag skulle kunna ske i praktiken.

Utredningen skulle göra en fördjupad analys av förslagen i betänkandet En samlad tolktjänst – samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2011:83) samt i departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7).

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström