Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nya ersättningar till restaurering av ängs- och betesmarker för biologisk mångfald

Publicerad

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att inrätta ett samlat nationellt program för ersättning till restaurering av ängs- och betesmarker, naturvårdsbränning i vissa ängs- och betesmarker. Programmet omfattar även lövtäkt i ängs- och betesmarker samt slåtter av vissa hävdberoende myrmarker. Ersättningarna ska kunna sökas av lantbrukare och andra markförvaltare och betalas ut från och med år 2023.

De åtgärder som nu föreslås hanteras under ett nytt nationellt program har tidigare funnits med som miljöåtgärder i genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i Sverige. Genom att i stället inrätta ett nationellt program ökar förutsättningarna för att åtgärderna bidrar till mer naturvårdsnytta, samtidigt som det blir enklare för stödmottagarna och myndigheternas handläggning.

– De aktuella åtgärderna är viktiga verktyg för att stärka den biologiska mångfalden främst i odlingslandskapet. Regeringen vill även minska krånglet för den som söker ersättning och göra det lättare för myndigheterna att hantera den här typen av ersättningar, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Regeringen har lämnat ett förslag till EU-kommissionen till en nationell strategisk plan för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2023–2027. Förslaget innebär att några åtgärder som tidigare varit en del av Sveriges genomförande av jordbrukspolitiken inte föreslås ingå i den strategiska planen.

Naturvårdsverket ska lämna förslag på en stödförordning till regeringen senast 15 september 2022. Hela uppdraget ska slutredovisas 1 februari 2023.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin