Stödpaket till lantbruksföretag och fiskerinäring med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Publicerad

Med anledning av Rysslands oprovocerade, olagliga och oförsvarliga invasion av Ukraina har kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket ökat kraftigt. Regeringen föreslår nu därför ett krispaket på drygt 2 miljarder kronor till jordbruket och ett stöd på 40 miljoner kronor till yrkesfisket. Paketet bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Ladda ner:

– Regeringen arbetar för att lindra krigets konsekvenser för vanligt folk och företag. Vi vet att jordbruket drabbas hårt av de ökande priserna just nu. För att säkra livsmedelsproduktionen och stärka Sverige presenterar vi därför ett ytterligare stödpaket till jordbruket och fisket, säger finansminister Mikael Damberg.

– Med den dramatiska kris som svenska bönder står inför, med risk för fallande produktion och självförsörjning av livsmedel i Sverige, är det viktigt att hjälpen kommer snabbt. Därför är vi stolta över att vi här och nu bidrar till att akuta skattesänkningar och stöd kommer dessa hårt arbetande företagare till del, säger Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl.

Priserna på insatsvaror för jordbruket såsom drivmedel, gödsel och foder har ökat ytterligare sedan Rysslands invasion av Ukraina. Kriget har också gjort att osäkerheten på världsmarknaden för jordbruksprodukter har ökat. Det rådande kostnadsläget inom både jordbruket och fisket i Sverige pressar dessa näringar hårt och äventyrar en del av Sveriges livsmedelsproduktion. Därför föreslår regeringen efter en dialog med Centerpartiet idag ett stödpaket för att stötta det svenska jordbruket och yrkesfisket.

Regeringen avser öka det i vårändringsbudgeten aviserade stödet till animalie- och växthussektorn med ytterligare knappt 1,6 miljarder kronor under 2022. Regeringen ser att kostnadsläget har stor påverkan inom hela animaliesektorn och avser därför utöka stödet även till mjölk- och nötköttsproduktion samt till får- och getproduktion. Regeringen avser även att öka det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige med 50 miljoner kronor för 2022 samt föreslår ett stöd till yrkesfisket på 40 miljoner kronor under 2022.

Vidare föreslår regeringen att skatten på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk sänks retroaktivt från den 1 januari 2022. Med den ytterligare skattenedsättningen för jordbruksdiesel som redan har aviserats i regeringens vårändringsbudget för 2022 innebär detta att företag i de berörda sektorerna kommer att få en förstärkt återbetalning av skatten på sin dieselanvändning under perioden 1 januari 2022 till och med 30 juni 2023.

Ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk är viktigt ur många aspekter, bland annat bidrar Sveriges jordbrukare till jobb i hela Sverige, bidrar till en rik natur- och kulturmiljö och håller odlingslandskapet öppet och levande men framför allt så är Sveriges jordbrukare och deras verksamhet avgörande för sund och säker mat och Sveriges försörjning av livsmedel, som också är en viktig del av Sveriges krisberedskap och civila försvar. Det gäller även den svenska fiskerinäringen som är en viktig del av Sveriges livsmedelsproduktion. Med dessa förslag och de åtgärder som tidigare har aviserats har regeringen nu sammanlagt presenterat åtgärder för cirka 3,1 miljarder för att stötta det svenska lantbruket och fiskerinäringen i denna svåra tid.

Regeringen avser återkomma i närtid med den exakta utformningen för stödet och fortsatt process för stöden. Delar av det föreslagna stödet kräver godkännande från EU-kommissionen.

Sammanfattning av åtgärder Miljoner kronor
Åtgärdspaket 1 (vårändringsbudget 2022)
Ökad nedsättning av dieselskatt 800*
Stöd till animaliesektorn + växthus 300
Summa vårändringsbudget 1 100
Åtgärdspaket 2
Utökat stöd till animaliesektorn 1 590
Retroaktiv dieselskatteåterbetalning ca 400
Utökat Norrlandsstöd 50
Stöd till yrkesfisket 40
Summa kommande åtgärder ca 2 100
Summa stödpaket totalt ca 3 200

*Avser även effekter för 2023.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Haris Grabovic
Pressekreterare hos Martin Ådahl
Mobil 072-224 40 35
e-post till Haris Grabovic