Regeringen lämnar första skrivelsen om Sveriges genomförande av Agenda 2030 till riksdagen

Publicerad

Sverige ligger långt fram i genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Samtidigt behöver vi öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Det konstaterar regeringen som nu lämnar den första skrivelsen om Sveriges genomförande av Agenda 2030 till riksdagen.

För första gången gör regeringen en bedömning av hur väl Sverige uppfyller agendans delmål. Sverige har goda förutsättningar att nå målen i agendan och flera delmål har redan uppnåtts. Men samtidigt har Sverige stora utmaningar och på många områden krävs fortsatta insatser.

Regeringen har tre tydliga prioriteringar. Att bekämpa den grova brottsligheten och bryta segregationen. Att öka takten i klimatomställningen och att ta tillbaka kontrollen över välfärden.

– Regeringens tre prioriterade områden sammanfaller med det vi åtagit oss inom genomförandet av Agenda 2030 och de utmaningar Sverige behöver hantera för att nå målen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, ansvarig för samordningen av det nationella genomförandet av Agenda 2030.

Skrivelsen visar på en lång rad initiativ som ska öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet, den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga, där ingen ska lämnas utanför. Välfärdssatsningar i kombination med stora investeringar i grön industri och elektrifiering ska göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

Samtidigt konstaterar regeringen att covid-19-pandemin har tryckt tillbaka många av de framsteg som gjorts, inte minst globalt. Rysslands invasion av Ukraina riskerar dessutom att få förödande konsekvenser för genomförandet av Agenda 2030. Agenda 2030 visar på behovet av att olika samhällsutmaningar och kriser hänger ihop.

– För att vi ska nå de globala målen för hållbar utveckling är arbetet på lokal, regional, nationell och internationell nivå avgörande. Genom Sveriges utrikespolitik och biståndsarbete bidrar vi till det globala genomförandet av Agenda 2030 med syfte att skapa en inkluderande och rättvis omställning för alla, säger biståndsminister Matilda Ernkrans, ansvarig för samordningen av det internationella genomförandet av Agenda 2030.

Skrivelsen ger också en överblick över det arbete regeringen bedriver med bäring på samstämmighet mellan politikområden. Ett avsnitt ägnas åt att redogöra för de omfattande konsultationer med civilsamhället som hållits som ett led i arbetet med att ta fram skrivelsen.

Skrivelsen om Sveriges genomförande av Agenda 2030

I samband med att riksdagen i december 2020 behandlade regeringens proposition om Sveriges genomförande av Agenda 2030 (2019/2020:188) tillkännagav riksdagen för regeringen att regeringen ska lämna en samlad redovisning av genomförandet och måluppfyllelsen av arbetet med Agenda 2030 till riksdagen vartannat år (bet 2020/21:FiU28, rskr 2020/21:154). Detta är första gången regeringen lämnar över en skrivelse om Agenda 2030. Riksdagen kommer efter planerad bordläggning den 24 maj fatta ett så kallat uppskovsbetänkande och behandla skrivelsen efter sommaren.

Skrivelsen om Sveriges genomförande av Agenda 2030

I samband med att riksdagen i december 2020 behandlade regeringens proposition om Sveriges genomförande av Agenda 2030 (2019/2020:188) tillkännagav riksdagen för regeringen att regeringen ska lämna en samlad redovisning av genomförandet och måluppfyllelsen av arbetet med Agenda 2030 till riksdagen vartannat år (bet 2020/21:FiU28, rskr 2020/21:154). Detta är första gången regeringen lämnar över en skrivelse om Agenda 2030. Riksdagen kommer efter planerad bordläggning den 24 maj fatta ett s.k. uppskovsbetänkande och behandla skrivelsen efter sommaren.

Agenda 2030

Hösten 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer ska arbeta för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 2030. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål. Varje lands regering ansvarar för att genomföra och följa upp Agenda 2030 på global, regional och nationell nivå.