Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Myndigheter ska samverka för en bättre kompetensförsörjning

Publicerad

I dag har regeringen beslutat om en ändring i Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) instruktion för att formalisera den frivilliga samverkan som redan pågår och skapa förutsättningar för en väl fungerade kompetensförsörjning. Behovet av mer samverkan när det gäller kompetensförsörjning har påtalats under lång tid av många olika aktörer. Behovet har blivit tydligt inte minst i arbetet med regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande som hade sin slutkonferens i dag.

Kompetensförsörjningsfrågor berör flera olika politikområden - som utbildning, näringsliv och arbetsmarknad - och många aktörer på olika nivåer i samhället. I MYH:s instruktion införs nu en ny bestämmelse som innebär att myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Tillväxtverket, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och Arbetsförmedlingen i syfte att skapa långsiktiga strukturer för samverkan och stärka förutsättningarna för en effektiv kompetensförsörjning.

- En bättre samverkan mellan dessa myndigheter och andra berörda aktörer om kompetensförsörjning kommer att bidra till att både näringsliv och välfärd får lättare att rekrytera den personal som de så väl behöver, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Genom detta formaliseras den frivilliga samverkan som dessa myndigheter bedriver redan i dag när det gäller kompetensförsörjning och livslångt lärande. Avsikten är att motsvarande ändring inom kort ska göras i alla de nämnda myndigheternas instruktioner. Bestämmelsen träder i kraft den 1 december 2022.

Dessutom får MYH två nya uppdrag genom en ändring av myndighetens regleringsbrev. Det ena uppdraget handlar om att förbereda yrkeshögskolan för införandet av omställningsstudiestödet, med förbehåll för riksdagens beslut om detta stöd. Det andra uppdraget innebär att MYH ska svara för den administrativa samordningen av myndighetssamverkan för en väl fungerande kompetensförsörjning.

Uppdragen ska redovisas senast den 28 februari 2023 respektive den 20 mars 2023.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg