Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Stockholmsområdet/Gotland: Regeringen satsar på Ostkustbanan mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. I Stockholm satsar regeringen bland annat på utbyggnaden till fyra spår Uppsala-länsgränsen Uppsala/Stockholm. Regeringen satsar på såväl järnväg som sjöfart och väg

Regeringen satsar 7,5 miljarder kronor mer än vad Trafikverket har föreslagit på att bygga ytterligare två järnvägsspår på Ostkustbanan mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm. Det innebär att utbyggnaden kan genomföras tidigare än Trafikverkets beräkningar.

Regeringens beslut innebär stora förbättringar för väg- och järnvägstrafiken i hela Stockholmsområdet. Under planperioden kommer E4 Förbifart Stockholm och flera anslutande vägprojekt som höjer kapaciteteten på vägarna att färdigställas. Regeringen satsar nu också ytterligare medel på Tvärförbindelse Södertörn. För järnvägstrafiken fortsätter den stora utbyggnaden av Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll.

Kapaciteteten och säkerheten på farleden mellan Landsort och Södertälje förbättras vilket bidrar till överflyttning av gods från väg till sjöfart. Regeringens beslut innebär också att det byggs en ny trafikplats, trafikplats Hovsjö, i Södertälje, vilket förbättrar för näringslivet.

Det byggs en ny tunnelbana mellan Älvsjö och Fridhemsplan, vilket är en del av storstadsavtalen.

Planbeslutet innebär att Trafikverket ska göra en prioriterad utredning av kapacitet för landtransporter till och från Arlanda, eftersom frågorna om transporter till Arlanda via väg/järnväg/kollektivtrafik är aktuella.

Investeringar i Stockholmsområdet/Gotland under planperioden 2022-2033

Trafikslag Järnvägsstråk / Vägnummer/Farled Objekt
Järnväg Stockholms närområde Barkarby bytespunkt med anslutning till tunnelbana
Järnväg Stockholms närområde Kollektivtrafik Stockholm, tunnelbaneutbyggnad (statlig medfinansiering)
Järnväg Stockholm övrigt Roslagsbanan, dubbelspår etapp 1+2 (statlig medfinansiering)
Järnväg Stockholms närområde Stockholm Central och Karlberg, funktionsanpassningar efter Citybanan
Järnväg Mälarbanan Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet
Järnväg Stockholm övrigt Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan (statlig medfinansiering)
Väg E18 E18 Danderyd–Arninge
Väg E4 E4 Förbifart Stockholm
Väg E4/E20 E4/E20 Tomteboda–Bredäng, ITS
Järnväg Stockholm Hagalund, tunnelbanestation
Väg Stockholm Stockholm, cykelobjekt
Järnväg Stockholms närområde Årstaberg–Flemingsberg, signalåtgärder optimering
Väg E4/Lv 259 E4/Lv 259 Tvärförbindelse Södertörn
Järnväg Stockholm övrigt Hagalund, bangårdsombyggnad
Järnväg Västra stambanan Västra stambanan, Flemingsberg–Järna, upprustning tunnlar
Sjöfart 511 Farled Södertälje–Landsort
Väg E4/E20 E4/E20 Hallunda–Vårby, Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm
Väg E4/E18 E4/E18 Hjulsta–Jakobsberg, Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm
Väg E4 Essingeleden, riskreducerande åtgärder upprättande av ledverk
Väg E20 Trafikplats Hovsjö
Järnväg Stockholm Älvsjö–Fridhemsplan, tunnelbana och nya stationer
Järnväg Stockholm Roslagsbanan till City, förlängning och nya stationer
Järnväg Stockholm Stockholm, Spårväg syd, kapacitetsutökning för kollektivtrafik

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Fakta:

Storstadsavtalen är sex storstadspaket som syftar till att förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i Stockholm, Göteborg och Malmö.