Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Västra Sverige: Stora infrastruktursatsningar i Västsverige

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. I västra Sverige satsar regeringen bland annat på ny stambana mellan Göteborg och Borås och förstärkt kapacitet på Västra stambanan. Viktiga satsningar görs också på vägar i hela regionen och farledsfördjupningen i Göteborgs hamn fullföljs.

I den nationella planen satsar regeringen på utbyggnad av järnvägen mellan Göteborg och Borås som är en del av de nya stambanorna. I planen ingår även planläggning för kvarstående etapper på de centrala systemdelarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping. Därigenom förverkligar regeringen målsättningen om regional utveckling och stadsutveckling, bostadsbyggande och vidgade arbetsmarknadsregioner.

Regeringens beslut innebär att järnvägarna i Västsverige förstärks. Flera åtgärder vidtas på Västra Stambanan och för objektet Laxå-Alingsås, högre kapacitet skjuter regeringen till ytterligare medel. Ombyggnaden av Halmstad C bangård kommer att öka robustheten och kapaciteten på för persontrafiken.

Planen innebär också att tidigare planerade sjöfartsåtgärder kan fullföljas. Det handlar bland annat om farledsfördjupningen i Göteborgs hamn för att mer djupgående fartyg ska kunna gå in i hamnen. Det ingår också en uppgradering av slussarna i Trollhättan.

Regeringen ser ett fortsatt behov av att höja säkerhetsstandarden på vägarna. Ombyggnad till mötesfri landsväg av E18 mellan Valnäs och riksgränsen, deletapp Töcksfors-Bäckevarv, förbättrar trafiksäkerheten och tillgänglighet för person- och lastbilar.

Satsningar görs också på de viktiga Europavägarna E20, E45 och E6.

Investeringar i Västra Sverige under planperioden 2022-2033

Trafikslag Järnvägsstråk/Vägnummer/Farled Objekt
Järnväg Västkustbanan

Varberg,
dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum

Järnväg Värmlandsbanan Laxå–Arvika, ökad kapacitet
Järnväg Värmlandsbanan Kil–Laxå, mötesstationer
Järnväg Göteborgs närområde Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv
Järnväg Göteborgs närområde Olskroken, Planskildhet
Järnväg Västra stambanan Västra stambanan, Göteborg–Skövde, kapacitetsförstärkning
Järnväg Göteborgs närområde Västsvenska paketet järnväg
Väg  E20 E20 Förbi Skara
Väg  E20 E20 Förbi Vårgårda
Väg  E20 E20 Tollered–Alingsås
Väg  E20 E20 Vårgårda–Vara
Väg  E6 E6.20 Hisingsleden, Södra delen
Väg  E6 E6.21 Göteborgs hamn/Lundbyleden
Väg  Göteborgs närområde Västsvenska paketet väg
Väg  Göteborg Göteborg cykelobjekt
Väg E45 E45 Tösse–Åmål
Väg E45 E45 Säffle–Valnäs
Väg E20 E20 Förbi Mariestad
Väg E20 E20 Götene–Mariestad
Järnväg Västra stambanan Göteborg och Västsverige Omloppsnära uppställningsspår
Sjöfart 161 Farleden i Göteborgs hamn, Kapacitetsåtgärd farled
Järnväg Västkustbanan Halmstad C/bangård
Järnväg Västkustbanan Väröbacka Station (förutsätter full extern finansiering av extern part/externa parter)
Väg  E18 E18 Valnäs–Riksgränsen, deletapp Töcksfors–Bäckevarv. Ombyggnad 2+1
Järnväg Västra Stambanan Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet
Sjöfart 955 Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/Göta älv
Järnväg  Kust-till-kustbanan Göteborg–Borås, del av nya stambanor
Väg Göteborg Göteborg, Citybuss Backa-stråket
Väg Göteborg Göteborg, Citybuss Norra Älvstranden (västra delen)
Järnväg Göteborg Göteborg, Spårväg Brunnsbo–Linné (Norra Älvstranden, centrala delen)
Järnväg Markarydsbanan Markarydsbanan/Knäred mötesspår
Järnväg Norge/Vänerbanan med Nordlänken Norge–Vänerbanan, vändspår i Älvängen
Väg E45 Järnvågen med överdäckning av E45

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Fakta

Västra Sverige omfattas av länen Halland, Värmland och Västra Götaland.