Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Kontroll vid överlåtelse och upplåtelse av egendom av väsentlig betydelse för totalförsvaret

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera om och i så fall hur statlig kontroll bör genomföras vid upplåtelser och överlåtelser av egendom av väsentligt intresse för totalförsvaret, till exempel flygplatser och hamnar.

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvaret lämnade i maj 2019 slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34). I betänkandet föreslår kommittén ett system med möjlighet för staten att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av viss utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret.

Det kan till exempel gälla försäljning av viktig infrastruktur som flygplatser och hamnar

Nu har regeringen beslutat ett kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera om och i så fall hur förslaget till kontrollsystem bör genomföras. Utredaren har ännu inte utsetts.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2024.

Det här är totalförsvaret

Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar, och ska ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.