Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Integrationspolitiken ska bli effektivare

Publicerad

I dag står alltför många utrikes födda långt från arbetsmarknaden. Integrationspolitiken behöver i högre grad bidra till att alla som kan ska stå till arbetsmarknadens förfogande, anstränga sig för att bli självförsörjande och lära sig svenska. Regeringen har därför beslutat om ett tilläggsdirektiv till Utredningen om förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. Syftet är att förtydliga styrningen inom integrationspolitiken.

En återkommande kritik av styrning inom tvärsektoriella politikområden är att avståndet mellan riksdagsbundna mål och myndigheternas verksamheter ofta blir för stort. Detta gäller även integrationspolitiken, och det finns därför behov av att förtydliga styrningen. Styrningen behöver tydligare inkludera social, kulturell, ekonomisk, språklig samt demokratisk integration och anpassning. Styrningen ska främja mätbarhet och syfta till att utvecklingen på det integrationspolitiska området kan följas över tid.

– Vi har betydande integrationsutmaningar i form av utanförskap och bidragsberoende. Här måste vi gå fram med flera olika åtgärder. Det finns ett behov av att förtydliga styrningen och följa upp om målet för integrationspolitiken uppfylls. Det handlar om tydligare fokus på bland annat språk och självförsörjning, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Utredningen om förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor har i uppdrag att föreslå om målgruppen för Arbetsförmedlingens etableringsprogram bör utvidgas, hur ramtiden för etableringsprogrammet kan anpassas så att den inte begränsar möjligheten att ta del av insatser och hur programmet kan göras mer flexibelt för nyanlända som står långt från arbetsmarknaden. Utredningen ska även titta på hur jämställdhetsperspektivet kan synliggöras i integrationspolitiken.

Regeringen ger nu utredaren även i uppdrag att:

  • analysera och lämna förslag på hur det riksdagsbundna målet för integrationspolitiken ska få större genomslag i den offentliga verksamheten,
  • utifrån den föreslagna styrmodellen, föreslå ytterligare och/eller justerade resultatindikatorer som ändamålsenligt och effektivt kan användas för att följa upp om det riksdagsbundna målet uppfylls och som ska utgå från en analys av det offentliga åtagandet samt kunna ingå i nuvarande modell för mål- och resultatstyrning, och
  • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget enligt tilläggsdirektiv ska, tillsammans med uppdraget att föreslå hur jämställdhetsperspektivet kan synliggöras i integrationspolitiken, redovisas senast den 31 januari 2024. Utredningstiden för övriga delar av uppdraget ligger fast och ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand