Uppdrag för att förhindra att barn och unga dras in i gängkriminalitet

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om att ge Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse i uppdrag att lämna förslag på hur myndigheter och andra aktörer kan samverka i arbetet med barn och unga som befinner sig i, och i närheten av, miljöer kopplade till den organiserade brottsligheten.

På senare tid har polisen vittnat om att allt yngre personer påträffas såväl som offer som gärnings­män i samband med grova vålds­brott och kriminella nätverks­uppgörelser. Genom att använda sig av yngre personer som utförare kan äldre krimi­nella skydda sig själva från expo­nering och straff. Som en del i arbetet med att motverka detta ska Polis­myndigheten, Social­styrelsen och Statens institutions­styrelse lämna förslag om en struktur för systema­tisk och långsiktig samverkan mellan myndig­heter och andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Uppdrag att föreslå en sam­verkans­struktur för arbete med barn och unga i och i närheten av miljöer kopplade till organi­serad brottslighet

I uppdraget ingår också att myndig­heterna ska lämna en bedömning av hur många barn och unga i olika ålders­kategorier som är aktiva i krimi­nella miljöer och hur fördel­ningen ser ut över landet. Syftet med upp­draget är samman­taget att dels förhindra att barn och unga dras in i miljöer kopplade till organi­serad brotts­lighet och gäng­kriminalitet, dels att säker­ställa att effektiva och ända­måls­enliga åtgärder vidtas när barn och unga är inblandade i grov krimi­nalitet.

– Vi ger nu flera centrala myndig­heter i uppdrag att snabbt, men med hög precision, kartlägga rekryte­ringen av barn och unga in i de kriminella gängen. Rättsstat och socialstat måste nu till­sammans mobilisera för att vända dagens destruktiva utveckling, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

– Uppdraget ska leda till konkreta åtgärder inom myndig­heterna. Men det ska även ge ökad kunskap och en bild av hur många barn och unga som är aktiva i krimi­nella miljöer samt var de befinner sig. Detta är relevant för att kunna vidta åtgärder som verkligen skyddar barn och unga från våld och krimi­nalitet, säger social­tjänst­minister Camilla Waltersson Grönvall

Inom ramen för uppdraget ska myndig­heterna

  • föreslå hur en systematisk och effektiv samverkans­struktur kan organi­seras, inriktas och ledas,
  • föreslå vilka myndig­heter och andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå som ska ingå i en sam­verkans­struktur och i vilken utsträck­ning dessa aktörer ska delta,
  • lämna en bedöm­ning av hur många barn och unga i ålders­kategorierna barn under 15 år, barn från 15 och upp till 18 år samt unga myndiga från 18 år och upp till 21 år, som är aktiva i krimi­nella miljöer och hur fördel­ningen ser ut över landet,
  • redogöra för insatser och åtgärder som vidtas när barn och unga är inblandade i grov krimi­nalitet och hur de kan förbättras och effektivi­seras samt
  • redogöra för eventuella hinder för effektiv samverkan.

Uppdraget ska redovisas till Justitie­departe­mentet senast den 29 september 2023. 

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-1476954
e-post till Olivia Nensén