Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att föreslå en samverkans­struktur för arbete med barn och unga i och i närheten av miljöer kopplade till organiserad brottslighet Diarienummer: Ju2023/00972

Publicerad

Regeringen ger Polis­myndigheten, Social­styrelsen och Statens institutions­styrelse i uppdrag att lämna förslag om en struktur för syste­matisk och långsiktig sam­verkan mellan myndig­heter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Syftet är dels att för­hindra att barn och unga sociali­seras och rekry­teras in i miljöer kopplade till organi­serad brotts­lighet och gäng­krimi­nalitet, dels att säker­ställa att effektiva och ända­måls­enliga åtgärder vidtas när barn och unga är inblandade i grov kriminalitet.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska myndig­heterna:

  • föreslå hur en systematisk och effektiv sam­verkans­struktur kan organiseras, inriktas och ledas,
  • föreslå vilka myndig­heter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå som ska ingå i en sam­verkans­struktur och i vilken utsträck­ning dessa aktörer ska delta,
  • lämna en bedöm­ning av hur många barn och unga i ålders­kategori­erna barn under 15 år, barn från 15 år och upp till 18 år samt unga myndiga från 18 år och upp till 21 år, som är aktiva i krimi­nella miljöer och hur fördel­ningen ser ut över landet,
  • redogöra för insatser och åtgärder som vidtas när barn och unga är inblandade i grov krimi­nalitet och hur de kan för­bättras och effektivi­seras, samt
  • redogöra för eventu­ella hinder för effektiv samverkan.

Uppdraget ska genom­föras efter sam­verkan med exempelvis Brotts­före­byggande rådet (inkl. Center mot vålds­bejakande extremism), Kriminal­vården, Statens skolverk, Åklagar­myndig­heten och Sveriges kommuner och regioner samt andra myndig­heter och aktörer, inte minst på regional och lokal nivå, som bedöms relevanta.

Pågående arbete i andra utred­ningar och regerings­uppdrag som är kopplade till åtgärder för barn och unga ska beaktas i genom­förandet av upp­draget, exempelvis upp­draget till Brå om hur barn och unga involveras i och utnyttjas av krimi­nella nätverk (Ju2022/01405), Skol­säker­hets­utred­ningen (U 2022:04), särskilt avseende det som där anges om regionala och lokala sam­verkans­organ, utred­ningen om ungdoms­krimi­nalitets­nämnder (S 2022:11) samt utred­ningen om en översyn av frihets­berövande påföljder för unga lag­över­trädare (Ju 2021:99). I upp­dragets genom­förande ska redan etablerade sam­verkans­former som bedöms fungera beaktas och förslag ska lämnas med det som utgångs­punkt. Uppdraget ska inte inklu­dera en analys av det straff­rätts­liga regel­verket för unga lagöver­trädare.

Polismyndigheten ska vara samman­hållande för genom­förande och redo­visning av upp­draget. Upp­draget ska redovisas till Justitie­departe­mentet (med kopia till Social­departe­mentet) senast den 29 september 2023.

För uppdraget får Social­styrelsen under 2023 använda 400 000 kronor som ska redo­visas mot det under utgifts­område 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2023 uppförda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslags­posten 4 Utvecklings­medel.

För uppdraget får Statens institutions­styrelse under 2023 använda 400 000 kronor som ska redo­visas mot det under utgifts­område 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetår 2023 upp­förda anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslags­posten 5 Övriga utveck­lings­medel. Medlen till Statens institutions­styrelse betalas ut engångs­vis efter rekvisi­tion till Kammar­kollegiet senast den 1 december 2023. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska åter­betalas senast den 31 mars 2024 till Kammar­kollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekono­misk redo­visning av använda medel lämnas till Kammar­kollegiet. Redo­visning, rekvisition och åter­betalning ska hänvisa till diarie­numret för detta beslut.