Utredningsförslag på åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet har överlämnats till regeringen

Publicerad

Justitieminister Gunnar Strömmer har tagit emot ett betänkande som bland annat innehåller förslag på att det ska bli brottsligt att utföra så kallade oskulds­kontroller och oskulds­ingrepp.

Utredaren Maria Hölcke har haft i uppdrag att bland annat ge förslag på åtgärder för att mot­verka att flickor och kvinnor begränsas och kontrol­leras i sin sexualitet. Utred­ningen konstaterar att den typen av hand­lingar före­kommer i Sverige och föreslår att dessa ska kriminali­seras. Straff­skalan föreslås bli böter eller fängelse i högst ett år.

SOU 2023:37 Förstärkt skydd för den personliga integriteten – Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök

– Oskuldskontroller och oskulds­ingrepp kränker den personliga inte­griteten och upprätt­håller oacceptabla heders­normer. Det är ange­läget att kunna ingripa mot sådana handlingar. Jag välkomnar de förslag som har lämnats, och som nu kommer att skickas ut på remiss, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

– Varje flicka och kvinna ska ha rätt att bestämma över sin kropp, sitt liv och sin sexualitet. Att vidta åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet är en viktig del i regeringens arbete att bekämpa heders­normer och heders­förtryck, säger jämställdhets- och biträdande arbets­marknads­minister Paulina Brandberg.

Utredaren bedömer däremot inte att det behövs någon särskild straff­bestäm­melse mot så kallade oskulds­intyg. I enlighet med uppdraget redovisas dock hur en sådan straff­bestäm­melse kan utformas.  

Vidare lämnar utred­ningen även förslag på att krimi­nalisera underlåtenhet att anmäla eller avslöja tvångs- och barnäktenskap. En kriminali­sering kan på sikt bidra till att fler personer som har känne­dom om ett förestående tvångs­äktenskap eller barn­äktenskap känner sig förpliktade att ingripa eller informera myndig­heter om vad som pågår.

Uppdraget har också handlat om att ta ställning till om det straff­rättsliga skyddet mot så kallade omvändelse­försök av hbtqi-personer bör förstärkas. Utredningen har gjort bedöm­ningen att den nuvarande regleringen ger goda möjlig­heter att ingripa straff­rättsligt mot omvändelse­försök och att en särskild straff­bestämmelse om detta sannolikt inte skulle vara effektivt för att stärka skyddet mot denna typ av handlingar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson