Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer ska kartläggas

Publicerad

Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga hbtqi-personers utsatthet och risk för utsatthet för våld i nära relationer. Myndigheten ska också göra en analys av, och föreslå insatser, riktade till såväl målgruppen som berörda yrkesgrupper.

Det finns studier som visar på en större våldsutsatthet bland homo- och bisexuella personer, särskilt hos ungdomar, jämfört med heterosexuella och bland transpersoner jämfört med cis-personer. Det saknas dock heltäckande nya studier och mer omfattande kunskap om omfattningen av utsattheten i Sverige. I en undersökning som Statskontoret genomfört bland civilsamhällesorganisationer framkom också att kommuner och regioner behöver mer kunskap om frågan och att de behöver bli bättre på att ge stöd till våldsutsatta hbtqi-personer.

- Det är av stor vikt att det stöd och skydd som erbjuds våldsutsatta också omfattar hbtqi-personer. Hbtqi-personer behöver ha kunskap om var de kan vända sig vid våldsutsatthet och det behöver finnas en trygghet i att yrkesverksamma har tillräcklig kunskap, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.   

Hbtqi-personers våldsutsatthet i nära relationer följer samma mönster som våld i heterosexuella relationer, men som hbtqi-person kan det vara svårare att ta steget till att söka stöd på grund av risken att diskrimineras och bemötas med fördomar och oförståelse i verksamheter där det råder bristande kunskap om hbtqi.

Även hedersrelaterat våld och förtryck kan drabba hbtqi-personer. Heteronormativa föreställningar är centrala i en hederskultur och kan innebära att en sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck som strider mot normen betraktas som ett hot mot familjens heder. Särskilt unga hbtqi-personer riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat så kallade omvändelseförsök.

Jämställdhetsmyndigheten ska slutrapportera uppdraget senast den 31 mars 2025 till Arbetsmarknadsdepartementet.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson