Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har tagit emot betänkandet Rätt förutsättningar för sjukskrivning

Publicerad

En utredning har haft i uppdrag att se över läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden. Syftet med översynen är att utreda om sjukskrivande läkares bedömning av arbetsförmågans nedsättning behöver ges större tyngd i sjukpenningärenden. Utredningen har även haft i uppdrag att utreda betydelsen av samarbete mellan flera professioner i hälso- och sjukvården vid sjukskrivning för att underlätta läkares arbete med sjukskrivning. Marina Tuutma, specialist i allmänmedicin, ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen och andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund har varit utredare.

Ladda ner:

Läkarintyget och läkarens bedömning har stor betydelse för Försäkringskassans utredning och bedömning av sjukpenningärenden. Omotiverade sjukskrivningar innebär stora samhällskostnader och har negativa konsekvenser för den enskilde. Samtidigt ska människor som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom få sjukpenning och ges stöd att återgå i arbete.

-Det är mycket viktigt både för den enskilde och för samhället att hälso- och sjukvårdens och Försäkringskassans arbete med sjukskrivning utförs med hög kvalitet. I det arbetet är läkarintyget en central del och jag ser fram emot att ta del av utredningens förslag som nu ska beredas vidare i Regeringskansliet i sedvanlig ordning, säger Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister.

I korthet gör utredningen bedömningen att de svårigheter som redan tidigare har identifierats beträffande sjukskrivning, bedömning av arbetsförmågans nedsättning och arbetsåtergång inte kan lösas genom enstaka åtgärder. Utredningens förslag bygger i hög utsträckning vidare på tidigare genomförda åtgärder och identifierade behov för att hälso- och sjukvården och Försäkringskassan ska få rätt förutsättningar för sitt arbete, klara av sina uppdrag, göra välunderbyggda bedömningar och för att arbetet med sjukskrivning ska bygga på kunskapsgrund.

Utredningens uppfattning är att rollfördelningen mellan aktörerna som rör bedömning av arbetsförmågans nedsättning i grunden är ändamålsenlig och att det inte skulle vara en framgångsrik väg att ändra uppdrag och mandat.

 

 

 

 

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham