Regeringen kraftsamlar för att stärka ingenjörslandet Sverige

Publicerad

Sveriges välstånd har historiskt vilat på en stark innovationskraft hos individen och i näringslivet. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen flera olika satsningar på utbildning och forskning som ska stärka ingenjörslandet Sverige och möta de stora kompetensbehoven, bland annat en utbyggnad av civilingenjörsutbildningarna och en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik.

– För att fortsatt upprätthålla innovations- och ingenjörslandet Sverige när konkurrensen hårdnar alltmer i omvärlden krävs investeringar i tekniska utbildningar. Med fler utbildade ingenjörer kan vi möta behovet av kompetens som följer av industrins gröna och digitala omställning samt de stora företagsetableringar och expansioner som pågår runt om i landet. På så sätt kan Sverige ta en ledande ställning i de industrier som bidrar till den globala klimatomställningen, säger utbildningsminister Mats Persson.

Regeringen föreslår en riktad satsning för att utöka civilingenjörsutbildningarna under kommande år. Under 2024 tillförs 62 miljoner kronor inklusive studiemedel för att permanent bygga ut civilingenjörsutbildningarna och för utbildning på avancerad nivå vid Uppsala universitet, Lunds universitet och Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag. När satsningen är fullt utbyggd 2029 uppgår den till cirka 200 miljoner kronor inklusive studiemedel. För att fler ska kunna utbilda sig till ingenjörer byggs även basårsutbildningarna vid dessa lärosäten ut. Satsningen på basårsutbildningar omfattar 31 miljoner kronor inklusive studiemedel 2024 och 74 miljoner kronor inklusive studiemedel från 2025.

Den snabba teknikutvecklingen ställer stora krav på kompetensförsörjningen och möjligheterna till omställning och vidareutbildning för den som redan har läst en ingenjörsutbildning behöver också förbättras. Därför föreslås även en bredare satsning på 93 miljoner kronor inklusive studiemedel för att permanent bygga ut utbildning på avancerad nivå vid flera lärosäten.

För att stärka kvaliteten inom ingenjörsutbildningarna föreslår regeringen en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik. Detta kommer att möjliggöra mer lärarledd tid och tillgång till utbildningsmiljöer som kan rusta studenterna för deras kommande yrkesliv. Kvalitetssatsningen omfattar 100 miljoner kronor 2024, 200 miljoner kronor 2025 och 305 miljoner kronor från och med 2026.

Regeringen föreslår också en strategisk satsning på höjda forskningsanslag om 45 miljoner kronor från och med 2024. Syftet är att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom elektrifiering och batteriteknik vid Uppsala universitet, Lunds universitet och Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag. Genom den här satsningen skapar regeringen snabbt förutsättningar för att lärosätena ska kunna rekrytera fler forskare och lärare med nyckelkompetens inom ett område där den internationella konkurrensen är hög.

– Elektrifieringen är helt central för att industrin och transportsektorn ska kunna ställa om. En viktig del av detta är utvecklingen av gröna, effektiva och säkra batterier. Regeringen bedömer att satsningen på batteriforskning kommer att stärka hela Sverige med kunskap och bidra till näringslivets och lärosätenas internationella konkurrenskraft, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

För att möta det stora behovet av teknisk kompetens behöver också fler unga välja en ingenjörsutbildning. Satsningen Tekniksprånget innebär att unga med examen från naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet får fyra månaders betald praktik på ett teknikföretag. Regeringen föreslår en förstärkning av tidigare aviserade medel för 2024 till sammanlagt 18 miljoner kronor, samt en förlängning på den nivån till och med 2026. Dessutom föreslås att statsbidraget för ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan förstärks med 25 miljoner kronor per år 2024 och 2025. Tillskottet innebär att fler elever kommer att kunna gå den riksrekryterande utbildningen som leder till en gymnasieingenjörsexamen.

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) är ett skolutvecklingsprogram som syftar till att utveckla och stödja lärares lärande och kompetensutveckling inom naturvetenskap, teknik och matematik. För att verksamheten och dess material ska kunna utvecklas och för att öka intresset för de naturvetenskapliga ämnena och teknikämnet, inte minst hos flickor, föreslår regeringen ett fortsatt bidrag till NTA på 3,5 miljoner kronor per år till och med 2026.

Regeringen avser att överlämna dessa förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.