Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen tillför medel till arbetet mot rasism

Publicerad

Arbetet mot rasism, annan främlingsfientlighet och diskriminering förstärks. Regeringen avser att tillföra arbetet 20 miljoner kronor för år 2024 och 10 miljoner kronor för åren 2025 och 2026. Det innebär att cirka 48,5 miljoner kronor kommer att finnas tillgängligt för insatser nästa år.

- Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Rasism, annan främlingsfientlighet och diskriminering är skadligt både för de enskilda som utsätts och för samhället som helhet. Det bidrar till polarisering och måste bekämpas med full kraft. Därför tillför vi nu mer medel för att motverka detta, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.  

Arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som beslutades 2016 har bland annat bidragit till mer kunskap om hur rasism och diskriminering fortsätter att utgöra en utmaning inom flera samhällsområden. Förstärkningen innebär att arbetet med att förebygga och motverka olika former av rasism och annan främlingsfientlighet fortsätter med hög ambitionsnivå. 

En viktig del av arbetet framöver handlar om att ta fram kunskap och skapa förutsättningar så att den används av berörda aktörer. En annan viktig del handlar om att utveckla strukturen för arbetet. Statskontorets analys av den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott visar på att det finns behov av mer tydliga mål för arbetet samt bättre förutsättningar för myndigheterna att uppnå dessa för att arbetet ska kunna ge resultat. Regeringen kommer därför med utgångspunkt i Statskontorets analys att se över hur det fortsatta arbetet kan bli träffsäkert, utvärderingsbart och långsiktigt. 

Regeringen vill bland annat skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete och för ökad tydlighet vad gäller myndigheternas roll och förutsättningar att bidra i arbetet med att motverka rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Forum för levande historias arbete med att samordna, följa upp och bidra med kunskap på området kommer även fortsättningsvis att vara centralt.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Regeringen tar med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som beslutades 2016 ett samlat grepp om det viktiga arbete som utförs av flera myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället inom dessa frågor. Ett stort antal insatser mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott har beslutats och pågår. Flera av insatserna genomförs inom ramen för den nationella planen.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.