Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Svensk färdplan för EU:s digitala decennium

Publicerad

Idag har regeringen fattat beslut om en svensk färdplan för EU:s digitala decennium. Färdplanen utgår från tolv mål som fastställer en tydlig riktning för unionens digitala omställning senast år 2030.

– Färdplanen är ett viktigt instrument i den digitala omställningen i både Sverige och i EU. En tydlig färdplan kan bland annat att leda till att vi kan skapa gynn­samma förutsättningar för innovation och investeringar, säger civilminister Erik Slottner.

Den svenska färdplanen för EU:s digitala decennium innehåller en redovisning av vad Sverige gör för att bidra till att uppnå EU:s digitala mål. Redovisningen innehåller även utvecklingskurvor för Sverige för respektive mål fram till år 2030. Färdplanen visar att Sverige har goda förutsättningar att bidra till EU:s digitala mål för 2030 och är en av de digitalt mest utvecklade medlemmarna i EU. EU:s tolv mål gäller mätbar uppföljning inom områdena digital kompetens, digitala infrastrukturer, näringslivets digitala omställning och digitalisering av offentliga tjänster.

Sverige är ett digitalt moget land med en befolkning med hög digital kompetens och en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur. Svenska företag använder digital teknik i hög grad, och det finns både ett framgångsrikt innovationssystem och starka forskningsmiljöer. Den svenska offentliga förvaltningen var tidig med att digitalisera sina tjänster, men det finns brister i interoperabiliteten mellan olika aktörer i förvaltningen.

– Det görs otroligt mycket för den digitala omställningen i Sverige och åtgärderna som redovisas i färdplanen bidrar på olika sätt till att vi når målen. Samtidigt ser vi att vi med dagens insatser inte når alla målen. Därför ser jag fram emot att fortsätta arbeta för att Sverige ska vara ledande i digitalisering såväl inom EU som internationellt, säger civilministern Erik Slottner.

Bakgrund

Enligt artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/2481 av den 14 december 2022 om inrättande av policyprogrammet för det digitala decenniet 2030 ska varje medlemsstat senast den 9 oktober 2023, och vartannat år från och med 2025, lämna in sin nationella färdplan till Europeiska kommissionen med redovisning av hur medlemsstaten arbetar för att bidra till uppnåendet av EU:s allmänna syften och digitala mål för det digitala decenniet.

Den svenska nationella färdplanen utgår från Myndigheten för digital förvaltnings redovisning av sitt uppdrag att ta fram förslag till nationell strategisk redovisning för det digitala decenniet (Fi2023/02239).

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...