Regeringen lägger fram en proposition om kärnavfallsfondens finansiering av kommuners insatser för slutförvar

Publicerad

Idag har regeringen beslutat om att lämna över en proposition till riksdagen om finansiering av kommuners medverkan i kärnavfallshanteringen. Regeringen vill att kärnavfallsfonden ska kunna täcka fler kostnader för aktiviteter hos kommuner vid etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle samt utbyggnaden av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

– Nu tas ytterligare steg för att möjliggöra utbyggnaden av kärnkraften i Sverige, där hanteringen av det använda bränslet är en viktig del. Kommunernas deltagande är viktigt för att allmänheten ska ges insyn i processerna och för att besluten och de lösningar som väljs ska kunna förankras lokalt, säger Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

Efter den förra regeringens beslut i januari år 2022 om att tillåta slutförvarför använt kärnbränsle och bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall behöver finansieringen ur kärnavfallsfonden nu anpassas. Detta för att säkerställa att kommunerna ska kunna fortsätta delta aktivt i processerna kring etableringen av förvaren.

Regeringen föreslår därför att kärnavfallsfonden ska finansiera kommunernas kostnader för medverkan i den stegvisa prövningen och för samråd om lokala miljöfrågor som Svensk kärnbränslehantering AB kallar till. Även kommunernas kostnader för granskning av programmet för allsidig forsknings- och utvecklingsverksamhet föreslås finansieras ur fonden. Lagrådet hade inga synpunkter på förslagen.

– När kärnkraften byggs ut, behöver vi se till att det finns förutsättningar för det i alla led. Här är det viktigt att kommunerna har en tillräcklig finansiering för att kunna medverka i etableringen av slutförvaret för använt kärnbränsle, säger Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

Redan idag har kommuner möjlighet att få ersättning för kostnader för att informera allmänheten i frågor som rör samtliga befintliga och i dag planerade slutförvar samt för den prövning som kommunerna ska göra i samband med tillåtlighetsprövningen enligt miljöbalken.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg