Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen tar ett helhetsgrepp om ungdomsbrottsligheten

Publicerad

Sverige befinner sig i ett exceptionellt allvarligt läge. Regeringen presenterar nu ett paket av insatser för att bryta rekryteringen till gängen. Fotboja för unga, fler platser på Statens institutionsstyrelse (SiS) och en ny samverkansstruktur för att bryta rekryteringen av barn och unga in i grov brottslighet är några av insatserna som nu läggs fram.

Ladda ner:

– Alldeles för länge har insatserna mot barn och unga som riskerar att hamna i gängens grepp kommit för sent eller varit för svaga. Resultatet har blivit att allt för många barn och unga rekryterats till gängen. Vi tar nu ett helhetsgrepp om ungdomsbrottsligheten: tidiga förebyggande insatser kombineras med effektivare verktyg till brottsbekämpande myndigheter och tydligare insatser mot barn som har begått brott. Vi kommer inte att ge oss förrän rekryteringen av barn till gängen har upphört, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Alla barn och unga har rätt till en trygg och ljus framtid och barn i samhällets vård ska få det stöd och den vård de har rätt till. Det är oacceptabelt att barn och ungdomar får vänta på sin plats på SiS eller att samhällsvården riskerar att inte kunna erbjuda plats till de barn och som har behov av det, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

– För att skydda barn och unga ifrån att begå brott förstärker vi nu socialtjänsten och stödet till utsatta familjer, och för att skydda andra barn ifrån att utsättas för brott skärper vi samtidigt kontrollen av de unga kriminella. Fotboja skulle minska friheten för unga brottslingar och öka tryggheten för resten av samhället. Det är precis vad Sverige behöver, säger Christian Carlsson (KD), ordförande socialutskottet.

- Att barn utsätter andra barn för grova våldsbrott är ett totalt misslyckande. Nu måste vi fokusera på de tidiga förebyggande insatserna och identifiera vad som ligger till grund för den allvarliga utvecklingen. Barn i riskzonen måste fångas upp redan i förskoleåldern, säger Juno Blom (L), talesperson i barnrättsfrågor.

Nytt paket för att bryta rekryteringen av barn och unga till gängen

Fotboja för unga

Regeringen avser att utreda möjlighet till fotboja för unga som vårdas i hemmet på grund av brottslighet eller koppling till grov kriminalitet. Syftet är att se om fotboja kan användas för att säkerställa att barn och unga genomgår vissa behandlingsinsatser, avstår alkohol eller andra droger, befinner sig i hemmet, i skolan eller på andra aktiviteter vid givna tillfällen och på så sätt undviker kriminella miljöer. Utredaren ska även se över hur fotboja kan användas efter en placering på exempelvis SiS för att säkerställa att den unge inte återfaller in i kriminalitet.

Höjd säkerhet på SiS

Under 2023 har det skett flera allvarliga våldsincidenter på några av SiS särskilda ungdomshem. De flesta av incidenterna har skett nattetid och rör händelser där ett ensamt barn eller ungdom har utsatts för våld av en grupp andra barn eller ungdomar. Det har också inträffat allvarliga upp­lopp som föranlett att polis tillkallats. SiS behöver utökade befogenheter för att säkerställa ordning och säker­het på sina boenden. Det inkluderar möjlighet att i vissa fall låsa boenderum även på nätterna. Det inkluderar också befogenheter att låsa en hel avdelning för att exempelvis förhindra ett upplopp. Regeringen har därför beslutat om att ett tilläggsuppdrag som ska se över om SiS ska ges möjlighet att låsa boenderum nattetid. Ett förslag på ny reglering behöver skyndsamt tas fram och regeringen arbetar för att en ny reglering ska finnas på plats i sommar.

Fler platser på SiS och en stärkt vårdkedja

I dagsläget gör SiS en prioritering där de barn och unga med störst vårdbehov anvisas plats först. Myndigheten har enligt lag skyldighet att anvisa plats till alla de barn och unga i behov av placering och det är mycket allvarligt att SiS i dagsläget inte har möjlighet att leva upp till lagens krav. Mot denna bakgrund ger regeringen myndigheten uppdraget att ta fram en konkret plan för hur antalet platser ska öka.

För att komma till rätta med problemen har regeringen även gjort en familjehemssatsning för att stärka tillgången till familjehem på bred front och förbättra förutsättningarna för fler förstärkta familjehem.

Regeringen kommer också att tillsätta en samordnare för fler kvalitativa platser i den sociala barn- och ungdomsvården. På sikt också ska tungt kriminella ungdomar flyttas över från SiS till särskilda ungdomsfängelser.

Förkortad utredningstid för utvidgad ungdomsövervakning

Det pågår just nu en utredning som ska föreslå en ny och mer ingripande ungdomspåföljd – utvidgad ungdomsövervakning, och överväga om dagens ungdomsövervakning ska användas i fler fall. Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv som innebär att förslaget ska redovisas redan 3 juni 2024, i stället för 10 januari 2025.

Förstärkningsteam inom socialtjänsten

Regeringen startar ett pilotprojekt med fyra team, där ambitionen är att ha dem på plats i början på 2024. Syftet är att stötta socialtjänsten i särskilt utsatta kommuner och att förstärkningsteamen ska bidra till att motverka att fler barn och unga dras in i kriminalitet.

Samverkansstruktur (Bob) för arbete med barn och unga i grov kriminalitet

För att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet med koppling till kriminella nätverk ger regeringen flera myndigheter i uppdrag att inrätta en ny effektiv samverkansstruktur för arbetet med barn och unga som riskerar att begå eller begår grova brott, i miljöer kopplade till organiserad brottslighet. Strukturen ska finnas på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet med etableringen ska ledas av ett nationellt råd som ska inrättas redan i år.

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...