Rapport från Socialdepartementet

Könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och insynsråd m.m. Diarienummer: S2015/06073/JÄM

Publicerad

Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga myndighetsstyrelser på central och regional nivå redovisats årligen. I denna promemoria kan du ta del av den senaste statistiken om könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och insynsråd.

Ladda ner:

Totalt sett har andelen kvinnor bland ledamöterna i de centrala styrelserna utvecklats positivt. År 1988 hade styrelserna 28 procent kvinnor. Årets redovisning avser styrelser, insynsråd, nämnder och stiftelser där regeringen utser samtliga eller en del av ledamöterna och gäller förhållanden per den 31 december 2014. Redovisningen visar att målet om en jämn könsfördelning nästan är uppnått. Den 31 december 2014 uppgick andelen kvinnor till 49 procent och andelen män till 51 procent.