Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Jamaica

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Jamaica samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Jamaica är en konstitutionell parlamentarisk demokrati med regelbundna val och majoritetsvalsystem i enmansvalkretsar. Landet har ett konstitutionsstadgat oberoende rättssystem, som dock är kraftigt överbelastat med bristande resurser. Långa köer och handläggningstider i rättssystemet innebär att brottsoffer och misstänkta får tillbringa lång tid i väntan på rättegång. Bristerna i rättssystemet utgör ett av de främsta problemen för efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i landet.

Yttrandefriheten är god och press och annan media är oberoende i förhållande till den politiska makten. Fackliga rättigheter respekteras i allmänhet och rätten till hälso- och sjukvård samt utbildning är god.

Dödsstraffet finns kvar i lagstiftningen men har inte tillämpats sedan 1988.

Utomrättsliga avrättningar av brottsmisstänkta utförda av polis är vanligt förekommande, även om det rapporteras ha minskat under 2016. Polisen anklagas också för brukande av övervåld. Andra utmaningar mot mänskliga rättigheter är de undermåliga förhållandena i fängelser och häkten, våld och sexuella övergrepp mot barn, våld och diskriminering mot kvinnor samt mot HBTQ-personer. Diskriminering på grund av sexuell läggning är starkt rotad i samhället, liksom homofobi.

Abort ät enligt lag förbjudet även i fall av våldtäkt, incest eller dödliga sjukdomar hos fostret. Mödradödlighet som ett resultat av illegala aborter är hög, även om det saknas officiella siffror. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter uppmanar staten att ändra lagstiftningen samt utrycker oro över kravet på föräldrars tillstånd för sex- och samlevnadsundervisning för barn under 16 år.

Enligt Interamerikanska kommissionen om mänskliga rättigheter söker staten komma till rätta med strukturella problem för att förbättra efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Regeringen har till exempel meddelat att man avser att etablera ett nationellt institut för mänskliga rättigheter.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.