Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Finansdepartementet

Svensk nationell färdplan för EU:s digitala decennium

Publicerad

Ladda ner:

Enligt artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/2481 av den 14 december 2022 om inrättande av policyprogrammet för det digitala decenniet 2030 (programbeslutet) ska varje medlemsstat senast den 9 oktober 2023 lämna in sin nationella färdplan till Europeiska kommissionen. Färdplanen ska innehålla en redovisning av hur medlemsstaten arbetar för att bidra till uppnåendet av EU:s allmänna syften och digitala mål för det digitala decenniet som anges i beslutet. Redovisningen ska i huvudsak omfatta följande:

  • de viktigaste planerade, antagna och genomförda politiska strategierna, åtgärderna och insatserna,
  • nationella beräknade utvecklingskurvor, mätbara på nationell nivå, och som, om det är möjligt, också återspeglar den regionala dimensionen,
  • tidpunkten för de redovisade planerade, antagna och genomförda politiska strategierna, åtgärderna och insatserna, och deras förväntade effekter på uppnåendet av de allmänna syftena och de digitala målen på EU-nivå,
  • uppskattningar av nödvändiga investeringar och resurser och en beskrivning av källorna till investeringarna, och
  • i förekommande fall, förslag till flerlandsprojekt enligt artikel 10 i programbeslutet.


Den svenska nationella färdplanen utgår från historiska data och från Myndigheten för digital förvaltnings (Digg) redovisning av sitt uppdrag (Fi2023/02239). Färdplanen bygger på redan beslutade politiska strategier, åtgärder och insatser.

Laddar...