Enhetstillstånd för förenklade förfaranden - nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning ID-nummer: Prop. 2009/10:63

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen till följd av att det i EG-rätten har införts regler om enhetstillstånd vid övergång till fri omsättning och export, dvs. ett tillstånd som medger att en importör eller exportör fullgör sina deklarations- och betalningsskyldigheter beträffande tull gentemot en viss tullmyndighet även om varorna rent fysiskt importeras till eller exporteras från en annan medlemsstat. Det föreslås vidare bestämmelser som medger att Tullverket offentliggör förteckningar över medgivna tillstånd och innehavare av certifikat för godkända ekonomiska aktörer via Internet. I propositionen föreslås även att riksdagen godkänner den konvention om fördelning av den nationella andelen av tullmedlen som alla 27 medlemsstaterna undertecknade våren 2009 samt godkänner en förklaring om tillämpningen av konventionen.

-------------------------------------------------------
Riksdagen beslutade den 18 februari 2010 att förslagen i propositionen ska genomföras. Författningsändringarna träder i kraft den 1 april 2010.

Länk till riksdagsbeslutet finns i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse