Utredning om upprättande av ett svenskt institut i Alexandria, Egypten DS 1998:28

Ladda ner:

I budgetpropositionen för år 1998 (volym 4, utgiftsområde 7, Internationellt bistånd, sid.43) sägs att "regeringen undersöker möjligheter och förutsättningar för att upprätta ett svenskt institut i Alexandria i Egypten. Institutet skulle tjäna som mötesplats mellan Europa och regionen, med aktiviteter som möten, seminarier, forskning, kulturellt utbyte och information. Syftet skulle vara att främja dialogen i vid mening mellan Europa och regionen i frågor av ömsesidigt intresse". Tanken är att institutet skulle förläggas till ett svenskägt hus i Alexandria. Enligt önskan av statsrådet Schori har jag åtagit mig att företa den i propositionen förutsedda utredningen. Som utredningssekreterare har tjänstgjort departementssekreteraren i UD, Charlotta Sparre. Jag har företagit en resa till Egypten och träffade där flera regeringsmedlemmar, däribland utrikesministern, och höga representanter för berörda myndigheter. I Alexandria samtalade jag med företrädare för de regionala myndigheterna och stadens universitet. Vidare har jag besökt EU i Bryssel och haft samtal med högre tjänstemän i rådssekretariatet och kommissionen. Vid dessa samtal redogjorde jag utförligt för våra tankar kring institutets uppläggning och underströk särskilt den planerade inriktningen på för båda parter viktiga samtidsfrågor sedda i ett framtidsperspektiv.