Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ett förnyat strandskydd Ds 2005:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen gav den 26 april 2001 i uppdrag till Naturvårdsverket att kartlägga tillämpningen av strandskyddet och att utreda förutsättningarna för och bedöma konsekvenserna av såväl eventuella skärpningar som lättnader i strandskyddet. Naturvårdverket lämnade i rapport 5185 - Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna en redovisning av uppdraget med förslag till författningsändringar. Miljödepartementet remitterade utredningen till 128 remissinstanser, däribland samtliga länsstyrelser, 41 kommuner, en rad övriga myndigheter, intresseorganisationer och ideella föreningar. Ytterligare 45 instanser inkom med synpunkter på eget initiativ. Utvärderingen av Naturvårdsverkets rapport och remissvaren resulterade i att en arbetsgrupp inom Miljödepartementet (fr.o.m. den 1 januari 2005 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) tillsattes i september 2004 med uppgift att utarbeta förslag till ändrade strandskyddsbestämmelser på basis av Naturvårdsverkets utredning och inkomna synpunkter i ärendet. Arbetsgruppens arbete har resulterat i föreliggande skrivelse.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)