Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring m.m. - en diskussionspromemoria Ds 2005:42

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian behandlar frågan om s.k. kontraheringsplikt för företagsförsäkring, samt om det på någon annan punkt bör göras ändringar när det gäller avtalsfriheten vid företagsförsäkring. Det står klart att brottslighetens utveckling medfört svårigheter för vissa småföretagare att försäkra sig mot rån- och stöldrisker genom företagsförsäkring. Några regler om kontraheringsplikt anses dock inte lämpliga ens på näringslivssidan, där man i första hand förordat förbättring av samhällets brottsbekämpande verksamhet och säkerhetshöjande åtgärder inom företagen. I promemorian konstateras också att andra möjligheter att tillgodose företagens försäkringsbehov, såsom försäkring i s.k. captivebolag, saknar aktualitet för småföretagens del. Enligt promemorian skulle en kontraheringsplikt enligt liknande bestämmelser som gäller vid konsumentförsäkring bara få begränsat värde från småföretagarnas synpunkt, eftersom i de aktuella fallen riskerna är så betydande att försäkringsbolagen skulle kunna åberopa särskilda skäl för att vägra försäkring eller kräva en hög premie för att täcka skadorna. Inte heller verkar det motiverat att gynna småföretagare genom att föreskriva en rätt till försäkring som går ännu längre än vid konsument- och personförsäkring. Mot en kontraheringsplikt vid företagsförsäkring talar vidare dels försäkringstekniska skäl, som väger tyngre i detta sammanhang än vid andra försäkringstyper, dels en jämförelse med utländska rättssystem; där är en allmän plikt av detta slag okänd. Visserligen medför en reform i denna riktning att småföretagare skyddas mot godtyckliga bedömningar och kan få till stånd en domstolsprövning av försäkringsbolagens avslagsbeslut, men dessa fördelar synes inte överväga nackdelarna. Tillräckliga skäl saknas alltså för att föreslå en kontraheringsplikt vid företagsförsäkring, och promemorian utmynnar inte i något sådant förslag. Eftersom meningarna trots allt kan vara delade på denna punkt anger dock promemorian en skiss till lagtext om en sådan kontraheringsplikt, delvis utformad efter mönster av lagens motsvarande regel om konsumentförsäkring.