Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Skadeståndsfrågor vid kränkning Ds 2007:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I departementspromemorian behandlas frågan om huruvida det finns anledning att göra förändringar i gällande regler om ideellt skadestånd för kränkning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett starkare skydd mot diskriminering

    Regeringen har lämnat ett förslag till ny diskrimineringslag på remiss till Lagrådet. Regeringen föreslår att den nya lagen ersätter de nuvarande sju olika diskrimineringslagarna samt att de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering slås samman till en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen.

Proposition (2 st)