Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning SOU 2006:22

Publicerad Uppdaterad

Diskrimineringskommittén förslår i detta slutbetänkande bland annat lagstiftning som syftar generellt till att stärka individers rättsskydd och att bidra till att människor som kränkts får upprättelse och ekonomisk ersättning för liden skada.

Ladda ner:

Diskrimineringskommittén har bland annat haft i uppgift att göra en översyn av den svenska diskrimineringslagstiftningen och - framför allt - överväga dels en gemensam lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och samhällsområden, dels en samordning eller sammanslagning av några av eller samtliga av Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett starkare skydd mot diskriminering

    Regeringen har lämnat ett förslag till ny diskrimineringslag på remiss till Lagrådet. Regeringen föreslår att den nya lagen ersätter de nuvarande sju olika diskrimineringslagarna samt att de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering slås samman till en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen.

Proposition (2 st)