Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Avveckling av Stängselnämnden Ds 2007:49

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria lämnas förslag till ändringar i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg med mera. Förslaget innebär att Stängselnämndens uppgifter överförs till den myndighet som regeringen bestämmer (prövningsmyndigheten). Avsikten är att Järnvägsstyrelsen eller den myndighet som i framtiden övertar Järnvägsstyrelsens uppgifter som tillsynsmyndighet på järnvägsområdet ska vara prövningsmyndighet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om avgifter för prövning av tvister. Prövningsmyndighetens beslut ska få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.