Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen Ds 2008:61

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Denna promemoria utkom i stencilupplaga den 16 oktober 2006. Under sommaren 2008 har den tryckts i departementsserien, Ds, och publicerats på webbplatsen. -------------- Regeringen föreslår att den nuvarande finansieringsavgiften kompletteras med en förhöjd finansieringsavgift som arbetslöshetskassorna åläggs att betala till staten. Två begränsningar för den förhöjda avgiften införs. För arbetslösa medlemmar betalar kassan ingen förhöjd avgift och den förhöjda avgiften begränsas till högst 300 kronor per månad för icke arbetslös medlem. Regeringen föreslår att en definition av vem som anses vara arbetslös medlem i detta avseende införs. Utjämningsavgiften och därmed även utjämningsbidraget avskaffas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)