Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Den medlemsavgift som arbetslöshetskassornas medlemmar i dag betalar till arbetslöshetskassan finansierar cirka 10 procent av utbetalningarna till den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. Regeringen föreslår att den nuvarande finansieringsavgiften kompletteras med en förhöjd finansieringsavgift som arbetslöshetskassorna åläggs att betala till staten.

Den förhöjda finansieringsavgiften görs till viss del beroende av utbetalning av arbetslöshetsersättning per medlem i kassan jämfört med den genomsnittliga utbetalningen för samtliga kassamedlemmar. En lägre arbetslöshet ger därigenom en lägre förhöjd finansieringsavgift och högre arbetslöshet högre avgift. Två begränsningar för den förhöjda avgiften införs. För arbetslösa medlemmar betalar kassan ingen förhöjd avgift och den förhöjda avgiften begränsas till högst 300 kronor per månad för medlem som inte är arbetslös. Den förhöjda finansieringsavgiften medför högre medlemsavgift till arbetslöshetskassan. Motsvarande begränsning införs även där genom att kassan inte tillåts höja medlemsavgiften för arbetslösa medlemmar och för andra inte tillåts höja medlemsavgiften med mer än 300 kronor per månad för att täcka kostnaderna för den förhöjda finansieringsavgiften. Regeringen föreslår att en definition av vem som anses vara arbetslös medlem i detta avseende införs. Utjämningsavgiften och därmed även utjämningsbidraget avskaffas.

Det föreslås även att regeringen ges rätt att besluta om bidrag till en arbetslöshetskassa för annat ändamål än för kostnader för ersättning som betalas ut enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)