Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess Ds 2010:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås flera förändringar av de processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Syftet med ändringarna är att bidra till en modern och ändamålsenlig förvaltningsprocess.

Tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i första instans. I promemorian föreslås nedflyttning av ytterligare måltyper från kammarrätt till förvaltningsrätt. För att skapa en mer flexibel och effektiv process föreslås att formkravet vid ingivande av handlingar förändras och att kravet på ingivande av fullmakt för ombud och skyldigheten att föra protokoll tas bort.

I syfte att skapa enhetliga regler och en mer effektiv process föreslås att tiden för överklagande av domstolsavgöranden i bland annat skatte- och socialförsäkringsmål ska vara tre veckor i enlighet med vad som i övrigt gäller inom förvaltningsprocessen. Det föreslås också att överklagandetiden i fler fall ska räknas från dagen för domstolens avgörande.

I promemorian föreslås vidare bland annat regler om domförhet i kammarrätt vid ledamots förhinder, skärpta behörighetsregler för ombud, en mer ändamålsenlig reglering av överlämnande av mål från obehörig domstol, tydligare grunder för att meddela prövningstillstånd i kammarrätt samt regler om partiellt prövningstillstånd i kammarrätt, Migrationsöverdomstolen och Regeringsrätten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)