Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslår regeringen en rad förändringar av de processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Syftet med ändringarna är att bidra till en modernare och mer ändamålsenlig förvaltningsprocess.

Tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i första instans och i lagrådsremissen föreslås att ytterligare måltyper flyttas ned från kammarrätterna till förvaltningsrätterna. Vidare föreslår regeringen att det införs tydligare grunder för att meddela prövningstillstånd i kammarrätten.

Ett antal förslag i lagrådsremissen syftar till att skapa en mer flexibel och effektiv process. Bland annat föreslås att kravet på att en ansöknings- eller överklagandehandling ska vara undertecknad tas bort. Vidare föreslås att ett ombud endast ska behöva styrka sin behörighet om rätten anser att det behövs. Dessutom föreslås förenklade regler för överlämnande av mål från en obehörig domstol och möjligheter för en kammarrätt att kunna fortsätta handläggningen av ett mål även om en ledamot får förhinder. Det föreslås också att partiellt prövningstillstånd införs i kammarrätten och Migrationsöverdomstolen och att möjligheterna till sådant prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen utökas.

Regeringen föreslår vidare att tiden för överklagande av domstolsavgöranden i bl.a. socialförsäkringsmål kortas från två månader till tre veckor. Det föreslås också att överklagandetiden i fler fall ska räknas från dagen för domstolens avgörande.

I lagrådsremissen föreslås dessutom nya forumregler för mål om arbetslöshetsförsäkring för att de i så stor utsträckning som möjligt ska handläggas av en förvaltningsrätt i närheten av den enskilde.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...