Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen - en kartläggning Ds 2011:37

Publicerad Uppdaterad

I propositionen 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige aviserade regeringen en kartläggning för att belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i konventionen om barnets rättigheter (s. 41). Mot den bakgrunden har denna promemoria utarbetats av tjänstemän i Socialdepartementet.

Ladda ner:

Underlaget har inhämtats och utarbetats efter samråd med representanter från bland annat Justitiedepartementet, Finansdepartementet, Socialdepartementet, Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet, Miljödepartementet och Försvarsdepartementet. Möten om promemorians omfattning och disposition har hållits med Barnombudsmannen och UNICEF i Sverige.

Konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen, är inriktad på individen, det enskilda barnet, och de materiella artiklarna handlar om barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda. Konventionen omfattar såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.