Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention Ds 2014:26

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Inom ramen för Haagkonferensen för internationell privaträtt antogs år 2005 konventionen om avtal om val av domstol. I konventionen finns regler om domstols behörighet när parter träffat ett avtal om att en eller flera domstolar i en konventionsstat ska pröva en internationell tvist mellan dem. Konventionen innehåller även regler om erkännande och verkställighet av utländska domar som meddelats av en domstol som pekats ut i ett sådant avtal. Konventionen bygger på grundtanken att avtal om val av domstol ska respekteras. Parter som bedriver internationell handel ska kunna förlita sig på att en av dem vald domstol kommer att vara behörig att pröva en tvist och att en dom som meddelats av en vald domstol i en konventionsstat kommer att kunna erkännas och verkställas i andra konventionsstater.

EU har undertecknat konventionen och förväntas tillträda den under år 2015. I och med EU:s tillträde till konventionen kommer unionens samtliga medlemsstater, förutom Danmark, att bli bundna av konventionen. Konventionen blir direkt tillämplig i Sverige. I denna promemoria föreslås nya lagregler som ska komplettera konventionen.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention

    EU har undertecknat och godkänt konventionen, som förväntas träda i kraft i förhållande till EU under hösten 2015. Konventionen blir därmed direkt tillämplig i Sverige. I lagrådsremissen föreslås lagregler som ska komplettera konventionen

Proposition (1 st)