Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Missbruk av svenska pass – Omfattning och åtgärdsförslag Ds 2015:12

Publicerad Uppdaterad

Länspolismästaren, numera chefen för avdelningen för särskilda utredningar, Ebba Sverne Arvill, har övervägt åtgärder för att motverka missbruk av svenska pass.

Ladda ner:

Svenska pass är försedda med flera säkerhetsdetaljer och därmed mycket svåra att förfalska. Det har emellertid uppmärksammats att svenska pass missbrukas genom att en annan person än den rättmätige passinnehavaren använder passet för resa, ett tillvägagångssätt som brukar betecknas look-alike.

Uppdraget har varit att överväga åtgärder för att motverka missbruk av svenska pass. I uppdraget har ingått att analysera omfattningen av och orsakerna till missbruket, att göra en internationell jämförelse samt att utifrån den bild som framträder föreslå effektiva åtgärder för att komma tillrätta med problematiken rörande missbruk av svenska pass.

Pressmeddelande: Missbruk av svenska pass

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)