Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet – en kraftsamling för konsten, arkitekturen och formen ID-nummer: Ku2015/01181/KI

Ansvarig: Kulturdepartementet

I denna promemoria analyseras förutsättningarna för att samla uppgifterna för Moderna museet och Statens centrum för arkitektur och design i en myndighet. Syftet är att skapa bästa möjliga organisatoriska förutsättningar för det arbete som nu bedrivs inom de befintliga myndigheternas ramar inom konst-, arkitektur-, form- och designområdet.

Ladda ner:

Den utvidgade myndigheten ska, liksom i dag, ledas av en myndighetschef. Dessutom föreslås att ett insynsråd inrättas som har i uppdrag att bevaka de frågor som myndigheten har att hantera samt även att vara ett stöd till myndighetsledningen i strategiska beslut. Uppgiften att vara ett museum för modern och samtida konst samt arkitektur och att vara en mötesplats och ett centrum för arkitektur, form och design bör tydligt anges i myndighetens instruktion. Statliga anslagsmedel samt resurser från Statens centrum för arkitektur och design överförs till Moderna museet.

Organisationsförändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse